Videoprezentácia Gemerského seniorátu ECAV
 prezentovaná na Dištriktuálnych dňoch VD ECAV, Liptovský MIkuláš 2009
Gemerský seniorát možno predstaviť ako jeden zo stavebných kameňov našich evanjelických hradieb.
Naozaj kameň je to, čo dobre vystihuje Gemer. Kameň, ktorý treba rozbiť, aby vydal poklad, kameň, z ktorého je tu na Gemeri postavený nejeden prekrásny kostol. Gemer má i svoju tvrdosť i pevnosť. Sú tu evanjelici, ktorí po rokoch tvrdej ateizácie zatvrdili si srdcia a sú cirkvi stratení ako sa kameň stratí v hlbokej vode. Živé sú na Gemeri slová Pána Ježiša: Ak títo budú mlčať, kamene budú kričať.
 

Gemerský seniorát je situovaný v juhovýchodnej časti Slovenska, patrí do Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a z pohľadu Východného dištriktu predstavuje jeho juhozápadnú hranicu. Hraničí s Maďarskom na juhu, zo západu s Rimavským a Zvolenským seniorátom, s Tatranským seniorátom zo severu a s Košickým z východu.
 


Návštevníkov Gemera upúta kraj prekrásnou prírodou, historickým a kultúrnym bohatstvom. Gemer je vstupnou bránou do Slovenského raja a Slovenského krasu, nájdete tu množstvo jaskýň, jedinečných prírodných útvarov, čarokrásnu prírodnú scenériu, jednoducho kraj stvorený pre turistiku a obdivovateľov prírodných krás.
 
Gemer predstavuje nesmierne významné historické bohatstvo našej cirkvi. Reformačné myšlienky sa na toto územie dostali prakticky hneď po Lutherovej reformácii v Nemecku prostredníctvom nemeckých usadlíkov, zväčša baníkov a prostredníctvom živých obchodných stykov. Niekoľko storočí Gemer predstavoval baštu evanjelictva.
Z Gemera pochádza alebo tu pôsobilo niekoľko desiatok významných osobností spoločenského, kultúrneho, národného, vedeckého a náboženského života. Spomeniem len niektorých z nich: Pavol Jozef Šafárik, Samo Tomášik, Peter Kelner Hostinský, Pavol Dobšinský, Jur Hronec, a mnohí ďalší.

Nie sú to len kamenné tabule a dosky, ktoré nájdete na evanjelických farách a kostoloch tu na Gemeri. Sú to stavebné kamene osobitného Božieho požehnania tohto kraja a nejedného skvelého Božieho diela tu medzi nami.

 
Gemerský seniorát možno právom nazvať historickou šperkovnicou našej cirkvi. Bol to kraj bohatý svojim prírodným bohatstvom, ťažilo sa tu zlato, striebro, meď, neskôr v osobitnom rozsahu železná ruda a tak bohatstvo tohto kraja bolo i požehnaním pre rozkvet cirkvi. Gemer bol preslávený školstvom, spomeniem prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej a či veľmi známe a významné vyššie gymnázium v Rožňave. Mnohé dediny Gemera sú čisto evanjelické, takmer všetky kostoly sú tu kultúrno-historickými chránenými pamiatkami. Z nich najznámejšie a najvýznamnejšie sú v Štítniku, Ochtinej, Koceľovciach, Dobšinej, Revúcej či v Rožňave.
 

V nedávnej histórii Gemer prešiel jednou z najtvrdších podôb ateizácie a morálno-etickej deprivácie hodnôt. Obdobie 40 rokov totality nesmierne vážne poznačilo tento kraj, sociálne, kulturno-spoločensky, nábožensky. Evanjelická cirkev sa ešte i teraz spamätáva z materiálnych a ekonomických škôd.

Nachádzame na mieste, kde pred 15 rokmi bol ešte samostatný evanjelický cirkevný zbor Rybník. Neskôr bol zlúčený s cirkevným zborom Ratková a dnes už prakticky neexistuje. Rozpadajúci sa kostolík v Rybníku je smutným svedectvom o dobe, ktorá ako tvrdá skala drvila všetko čo súviselo s vierou v Boha.

A na prekonanie dôsledkov ateizácie, sekularizácie a celkového náboženského odcudzenia je zjavne potrebná celkom nová generácia gemerčanov, nový Boží ľud. Toto novodobé obdobie temna pre Gemer prinieslo i novodobých martýrov našej cirkvi: Kasanický, Velebný, Antal, Agnet, Pavlov, Madarás, duchovných, ktorí v dobe nepriaznivej evanjeliu boli Bohom poslaní v správnom čase a na správnom mieste.
 
Celkový počet evidovaných veriacich v senioráte je dnes niečo málo cez 9000 duší, seniorát sa skladá z 30 cirkevných zborov s 54 fíliami. Sú to i väčšie, 500 až 1300 dušové, najmä mestské ale i vidiecké zbory: Revúca, Rožňava, Dobšiná, Gemerská Poloma či Štítnik, ale i niekoľko drobných a vyľudnených zborov: Rozložná, Šivetice, Kunová Teplica alebo Gemerské Teplice, kde nájdete už len 40-50 duší.
 

V senioráte je jediné cirkevne školské zariadenie a to evanjelická cirkevná materská škola v Rožňave.


Výzvou pre Východný dištrikt je založenie strednej školy v Rožňave, historicky by tento krok znamenal obnovenie bývalého slávneho gymnázia v Rožňave a škola by pre celý seniorát predstavovala významné centrum duchovnej a náboženskej obnovy.
 
V senioráte pôsobí v súčasnosti 21 farárov, dvaja kapláni a 1 diakon. Seniorálne bratstvo je zložené prevažne z mladších duchovných (priemerný vek duchovných v senioráte je 32 rokov). Aj vďaka obetavej práci týchto bratov a sestier farárov vyrastá na Gemeri nová evanjelická generácia. Duchovní seniorátu sa stretávame každý mesiac na schôdzi, okrem toho takmer pravidelne každý mesiac na prípravách seniorálnych podujatí. Priemerne každý mesiac vychádza jedna spoločná slávnosť, stretnutie či bohoslužobná udalosť v senioráte, na ktorej sa môžu stretnúť veriaci zo všetkých cirkevných zborov. Krátka prezentácia tohtoročných podujatí a aktivít je zároveň prehliadkou toho, čo sa viac-menej pravidelne každý rok v našom senioráte koná a prináša duchové povzbudenie viery.