výsledky volieb dozorcu GES

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

Všetkým bratským
Cirkevným zborom GES ECAV


Oznámenie o výsledkoch volieb na funkciu seniorálneho dozorcu GES

Na základe výsledku hlasovania vo voľbách v cirkevných zboroch Gemerského seniorátu na funkciu seniorálneho dozorcu, ktoré vyhodnotila sčítacia komisia, oznamujeme, že získaním nadpolovičnej väčšiny hlasov členov cirkevných zborov odovzdaných na volebných konventoch v GES, podľa ods. 8, § 32 Cirkevného zákona č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení cirkevného zákona č. 1/2011, bol

Ing. Ján Štefan
právoplatne zvolený za seniorálneho dozorcu Gemerského seniorátu

Voľba nadobudne právoplatnosť po 15 dňovej lehote, počas ktorej možno podať žalobu proti voľbám podľa úprav §35 vyššie uvádzaného zákona. Úctivo žiadame členov predsedníctiev zabezpečiť vyhlásenie výsledkov volieb v rámci oznamov na najbližších službách Božích v cirkevných zboroch. 

Výsledok hlasovania - voľby dozorcu Gemerského seniorátu
Rozpis výsledkov podľa jednotlivých kandidátov:


1. Paličková Margita            
372  hlasov  
2. Ing. Štefan Ján                
570   hlasov
               

Sčítacia komisia podľa §32 ods. 4. písmeno i. zo dňa 8. 5. 2012 konštatovala, že vo voľbe na funkciu dozorcu GES ECAV na Slovensku bol počtom hlasov 570 (päťstosedemdesiat), čo je 60, 51% z celkového počtu hlasov zvolený: Ing. Ján Štefan


Paličková Margita      predstavenie kandidátky tu...

Štefan Ján, Ing.           predstavenie kandidáta tu...