1. slávnosť Svädodušná 2020 /kázeň/

  1. slávnosť svätodušná – 31. mája 2020

Generálny úvod:

„Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Právnik oznámil klientovi: „ Mám pre Vás dve správy, jednu dobrú a jednu zlú. Ktorú chcete počuť ako prvú?“ „Samozrejme, že tú zlú,“ hovorí klient. A právnik pokračuje:  „Laboratórne testy preukázali, že vzorka Vašej krvi sa zhoduje s tou, ktorá sa našla na mieste vraždy“. A klient sa pýta: „Ako môžete mať pre mňa po tejto ešte dobrú správu?“ A právnik na to: „No laboratórne testy ukázali, že máte dobrý cholesterol“.

Je možno odvážne začať Svätodušnú kázeň vtipným príbehom. Slúži však k pochopeniu, aký je rozdiel medzi telom a duchom, medzi človekom telesným a duchovným. Duchovné je tak vzdialené od telesného, ako nebo od zeme, ako život od smrti…

Hoci v človeku koluje dobrá krv, neznamená to, že aj on je dobrý.

 

Suspírium :  ES 174, v. 1. 4.      „Duchu Svätý z výsosti, nebeský dar večný,

                                                     zostúp na nás v tento deň, v daroch nekonečný.

                                                    Naplň srdcia zomdlené darom živej viery,

                                                    aby zmizli chabosť , strach, tieseň nedôvery.

                                                   Zhromažď ľud svoj oddaný z končín šírych sveta,

                                                  v rozličnosti jazykov, čo žalm chvály splieta.

                                                 Spoj ho svätým vyznaním, veď k Božiemu trónu,

                                                od zeme hriechu, smrti, dvíhaj k neba sklonu. Amen“

Text PS:   Sk 2: 37 – 38,    Sk 4: 23 – 31

 

Bratia  a sestry v PJK!

Udalosti, ktoré sa stali na prvé Letnice v Jeruzaleme, navždy zmenili svet a spoločenstvo, ktoré sa schádzalo od nepamäti k oslave Božej a k ďakovaniu. Tak, ako začali nové dejiny spásy s príchodom Božieho Syna v Betleheme, či s Jeho slávnym zmŕtvy

chvstaním, tak dovŕšil Boh svoje dielo spásy v daroch Ducha Svätého, ktorý bol zasľúbený a spočinul na apoštoloch, zhromaždených v Jeruzaleme.

Na 50. deň po Pánovom vzkriesení sa začína formovať nové spoločenstvo – spoločenstvo ľudí, ktorí boli novým stvorením, oddelení od sveta, a žili výlučne pre Krista a Jeho Slovo, ktorí rástli v láske, v službe pre druhých , vo viere, ktorá bola ochotná vzdať sa všetkého, a v poslušnosti Božiemu Slovu. „Ajhľa, všetko činím nové“.

  1. To „nové“ sa odohrávalo v srdciach a mysliach ľudí a transformovalo do každodenných maličkých skutkov poslušnosti a vernosti, ktorých výsledkom boli neuveriteľné divy, uzdravenia, oživenia telesné i duchovné.

Boli to veci, nad ktorými svet žasol a pýtal sa: “Ako je to možné? Čo to má znamenať? Či hľa, všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci? Ako ich teda počujeme hovoriť každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili?

 Veci, ktoré predpovedal prorok Joel: „V posledné dni vylejem zo svojho Ducha na všetkých ľudí, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mládenci budú vídať videnia a vaši starci snívať sny. Aj na svojich služobníkov a svoje služobnice vylejem v tie dni zo svojho Ducha a budú prorokovať.“ Sk 2: 17 – 19

Ako je to možné? „Lebo zrazu povstal zvuk z neba ako keď sa prudký vietor valí…“ Sk 2:2-5

jedine Jeho mocou a z jeho moci sa diali tieto veľké veci v spoločenstve veriacich, v prvej cirkvi, medzi apoštolmi i neveriacimi.

Pod vplyvom tohto Ducha sa stal z prenasledovateľa kresťanov Saula Jeho verný služobník, Jeho mocou vzkriesil Peter Tabitu a toto sa „roznieslo po celej Jope a mnohí uverili v Pána“ Sk 9:42. Apoštol Peter zvestoval tak mocne Slovo Božie, že sa dalo pokrstiť naraz 3000 duší.

Židia žasli, že aj na pohanov vylial Boh dar DS, lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Na ich prekvapenie odpovedá Peter: „Či môže niekto zabrániť pokrstiť vodou tých, čo prijali DS, ako aj my?“ Na naše prekvapenie odpovedá Pán: „Duch veje kam chce..“ a my môžeme iba s pokorou žasnúť. Napríklad aj nad tým, ako menil srdcia veľkých i malých, sluhov i kráľov: „Bezmála si ma presvedčil, a urobil zo mňa kresťana.“ Sk 26:28.  A odpoveď vypočúvaného Pavla  kráľovi Agripovi je rečou Ducha Božieho pre záchranu teba i mňa: „Žiadal ba som si od Boha, aby nielen ty, ale všetci, ktorí ma dnes počúvate, stali ste sa prv alebo neskôr takými ako som ja, okrem týchto pút“ Sk 26:29

Milý brat, sestra, túžiš vidieť takéto znamenia aj dnes vo svojej cirkvi, vo svojom CZ, pri sebe samom? Je tvojou úprimnou túžbou, aby tvoja cirkev rástla? Aby sa ľud Boží vzdelával a rástol v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista?

Chceš zažiť, aby Pán pridával každý deň svojich verných, aby sa diali modlitby, uzdravenia, katechézy, chvály, aby sme boli spoločenstvom, v ktorom nikomu nič nechýba, radostným spoločenstvom tých, ktorí jednomyseľne zotrvávajú na modlitbách? Proste – raj na zemi. Spoločenstvom, ktorému svet „závidí“ v tom dobrom zmysle slova, závidí tak, že sa túži pridať, lebo sa tu dejú veľké veci?

Tak sa otvor Duchu Svätému! Prichádzaj k Sviatostiam, vytrvale sa modli v spoločenstve za Jeho vzácne dary. A hlavne – buď odvážny! Neboj sa Jeho predivnej moci! On síce „zatrasie“ tvojimi doterajšími základmi, na ktorých si staval svoj život, možno aj tvojím domom, rodinou, miestom, kde konáš službu, zatrasie nimi tak, že nič už nebude také, ako predtým, ale bude to určite lepšie.

 

2   Keď niekoho chceme prebudiť z hlbokého spánku, musíme ním riadne potriasť.

Takto pôsobí aj Duch Boží. On zatrasie tebou tak, že musíš padnúť na kolená a priznať si svoju doterajšiu duchovnú biedu, slabosť a zlyhanie. Jeho Slovo ťa „pichne v srdci“, ale tiež privedie k poznaniu, že nič nie je ešte stratené, a tvoj život dostane nový smer, novú dimenziu, nové základy, ktorými už nič neotrasie. Tvoj život bude stáť na Slove, ktoré má moc meniť skrze teba i iných.

Otázka tých, ktorí počuli prvú Petrovu kázeň a pravdu o svojom živote, je aj našou otázkou: „Čo robiť?“ „Kajajte sa, a nech sa každý z vás dá pokrstiť…a prijmete dar Ducha Svätého!“

To je jediná cesta k záchrane. DS nám pomáha poznať našu biedu, skutočný neskreslený obraz nášho života,  nastavuje zrkadlo našej duši, a my pochopíme, že potrebujeme Záchrancu. S Ním prichádza pomoc, rada, útecha, i obhajoba. S Ním prichádza nový život a začnú sa diať neuveriteľné veci!

Chcel by si to tiež zažiť? Chcel by si vidieť znamenia Božej prítomnosti v Tvojom živote? Chcel by si, aby tvoji blízki alebo ty sám bol uzdravený, túžiš po tom, aby sa celý svet uzdravil, očistil, aby bol oslobodený z jarma, ktoré ho práve dnes tlačí, z choroby pokrytectva, sebectva, nespravodlivosti, korupcie a ľahostajnosti.?

Ty i ja sa môžeme stať Kristovými nástrojmi k ozdraveniu sveta i cirkvi. Ak budeme zotrvávať v spoločenstve i na modlitbách, ak sa budeme líšiť od sveta a jeho spôsobov, ak pôjdeme cestou Ježiša Krista a budeme milovať aj tých, ktorí žijú mimo cirkvi. Takto bude najlepším spôsobom oslávený náš Pán a DS bude prebývať v našich srdciach.

  1. On nás zdvihne z kolien a ukáže novú cestu odpustenia, milosti a radostného nasledovania. On nám bude otvárať oči viery – srdcia – pre potreby iných, zmocňovať k zvestovaniu evanjelia pokoja a radosti z Jeho Svätej prítomnosti.

Svet dnes, podobne ako v ranej cirkvi, potrebuje cítiť Jeho vanutie a poznať Jeho moc i skrze nás – odvážnych služobníkov.

„Čo teda robiť, mužovia, bratia a sestry?“ Kam zájsť za vzácnymi darmi Ducha Svätého? Nemôžeme si ich nasilu privlastniť ani ukradnúť, ale dostali sme ich celkom zdarma pri svojom Krste. Len ich možno uhasíname v sebe samých. „Neprikladáme“, aby intenzívnejšie horeli.

Priznávam pokorne aj ja, že Jeho moc cítim, ale pýtam sa: „Čo to znamená?“ Alebo hľadám logické vysvetlenie Jeho predivného pôsobenia. Vnímam Jeho často bolestivú katechézu, ale zotrvávam naďalej v svojich zlozvykoch.

Rozmýšľaš, prečo Pán aj dnes nepridáva na každý deň svojich verných v našej cirkvi? Ako je to možné, že jednoduchí rybári vedeli osloviť svojich poslucháčov lepšie ako teológovia dnešnej doby so všetkými vymoženosťami techniky a formami katechézy? „Lebo táto moc je z Boha a nie z ľudí“. „Lebo Duch Svätý vanie , kam chce…“  Nie je to snáď preto, že je v našom zvestovaní málo viditeľný Kristus, ale o to viac my sami?

 

Po predivnom uzdravení chromého a 2. Petrovej kázni, boli Peter a Ján zlapaní a uvrhnutí do väzenia. jediné, čo zaujímalo veľkňazov Annáša, Kaifáša a Jána Alexandra, bol pôvod, či pôvodca tohto ich činu: „Akou mocou a v mene koho ste to urobili?  Nezaujímali ich pohnútky ani dôvod. /Dnes poslucháčov zaujíma tiež viac kazateľ ako obsah kázne/.

Po jasnom, odvážnom a presvedčivom vyznaní apoštolov ich veľkňazi museli prepustiť „a najmä kvôli ľudu, pretože velebili Boha za to, čo sa stalo“. Peter a Ján nehovorili v okolkoch, vyhýbavo a opatrne, aby neurazili veľkňazov, ale jasne a priamo: „Tento človek stojí pred vami zdravý v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali…“

Chvály a modlitby zboru, ľudí, ktorí poznali moc Božiu pri apoštoloch, boli štítom a ochranou pred ich neprajníkmi a zachránili im život. Povzbudzovali ich v službe, v horlivosti a v nádeji. Dodávali im istotu a odvahu zvestovať zachraňujúcu zvesť v Ježišovi Kristovi.

Veriaci, ktorí boli zhromaždení okolo apoštolov, s radosťou vyznávali: „Ty si hovoril Duchom Svätým ústami svojich služobníkov i Dávida…“ I modlili sa za Petra a Jána: „ A teraz, Pane, svojim otrokom pomáhaj smelo vyznávať Tvoje Slovo, vystierajúc svoju ruku, aby sa uzdravovania, znamenia a zázraky diali menom Tvojho Svätého služobníka Ježiša.“

Mnohé dobré  nápady a projekty v našej cirkvi zlyhávajú práve kvôli našej slabej dôvere, kvôli strachu z neúspechu, či výsmechu, kvôli slabej podpore zo strany veriacich či nepresvedčivému zvestovaniu.  Toto je teda odkaz Svätodušných sviatkov pre nás – duchovných i veriacich.

Takéto smelé vyznania Božích služobníkov, chvály Božieho ľudu a úprimné jednomyseľné modlitby za svojich služobníkov, potrebuje vidieť a počuť Pán aj dnes.

Potom sa iste k svojej cirkvi prizná a dá to najavo veľmi jasným spôsobom v daroch svojho Ducha Svätého. Amen.

Propozícia:

DS pôsobí radikálnu zmenu v našich srdciach

– otriasa doterajšími základmi

– takže padáme do kolien – volá k pokániu

– ale aj dvíha a posilňuje k novému životu a  odvahe zvestovať zachraňujúcu pravdu

 

Ing. Mgr. Danica Hudecová, zborová farárka v CZ Revúca