180 rokov od posvätenia chrámu v Rakovnici

19. nedeľa po Sv. Trojici 7. 10. 2018 sa vo filiálke Rakovnica, patriacej k CZ Rožňavské Bystré, niesla v slávnostnom duchu pripomínania si okrúhleho výročia posvätenia chrámu, kde už 180 rokov zaznieva zvesť evanjelia a ľudia môžu prijímať Božie dobrodenia.

V úvode služieb Božích sa zhromaždeniu prihovoril seniorálny dozorca Mgr. Michal Terrai a krátkym pozdravom veriacich povzbudil i starosta obce Rakovnica Ľuboš Lešták. K domácim viery i hosťom sa prihovorila aj sestra administrátorka CZ ThDr. Zuzana Poláková, ktorá oboznámila prítomných s priebehom programu slávnosti. Kázňou slova Božieho k výročiu posvätenia chrámu a spievanou liturgiou ochotne poslúžil vznešený brat senior Mgr. Radovan Gdovin. Po napomenutí k Večeri Pánovej, ktoré zaznelo z úst administrátorky zboru, pristúpili veriaci k stolu Pánovmu. Po skončení služieb Božích sa prítomné zhromaždenie presunulo do priestorov obnovenej modlitebne, kde bolo pre všetkých pripravené malé občerstvenie.

Za tento vzácny deň strávený v kruhu bratov a sestier pri Božom slove, pri zvesti o odpúšťajúcej Božej milosti, ktorý sa nám na dlhý čas vryje do pamäti, patrí neskonalá vďaka nášmu Trojjedinému Pánu Bohu.

Zuzana Poláková, administrátorka CZ Rožňavské Bystré | 15.10.2018