Adventný koncert v Rožňavskom Bystrom splnil svoj účel

Podvečer tretej adventnej nedele patril v Evanjelickom cirkevnom zbore Rožňavské Bystré realizácii adventného koncertu – na podporu prebiehajúcich rekonštrukčných prác v interiéri ev. kostola. V sále kultúrneho domu po prezentácii o histórii ev. kostola, s programom vystúpili: talentované Bystränšätá – ktoré svojím spevom umocnili sviatočnú atmosféru, speváčky: Eva Dovcová a Dominika Ďurská a hrou na klávesové nástroje sa predstavili: Šimon Majerník a Zuzana Poláková. V Rožňavskom Bystrom vďaka nim zazneli skladby rôznych hudobných štýlov – od svetoznámych árií až po nezabudnuteľné filmové piesne a koledy.

Programom rozdeleným do štyroch tematických častí pod názvami: Rozprávka, Láska, Modlitba a Vianoce prítomných hovoreným slovom sprevádzala Miroslava Macková. Veľká vďaka patrí predovšetkým Pánu Bohu za dostatok síl a trpezlivosti pri organizácii koncertu i doteraz vykonaných prácach na ev. kostole a samozrejme všetkým účinkujúcim a účastníkom koncertu, ktorí mali otvorené srdcia i pre prebiehajúcu zbierku na dokončenie týchto rekonštrukčných prác a vďaka ktorým výťažok koncertu dosiahol sumu 521,20€. Pán Ježiš chce, aby sa cirkev, život nás, ktorí ju tvoríme aj v našej obci, stal miestom, z ktorého sa budú šíriť do spoločnosti nové myšlienky, nový prístup k životu. Cirkev – počínanie nás, kresťanov, má byť už na pohľad takým pekným vzorom pre naše okolie, pre našich susedov. A tak chcem vyjadriť svoju úprimnú radosť z toho, že nám záleží na tom, aby takým bolo aj miesto, kde chodíme čerpať silu, radosť a zmysel pre svoj život, svoju námahu.

  ThDr.  Zuzana Poláková, administrátorka CZ