Adventný večer v Ratkovskom Bystrom aj s dychovou hudbou

Dňa 17. decembra 2022 o 17 00 sa v Evanjelickom kostole CZ Ratkovské Bystré konal adventný večer, ktorý pripravil cirkevný zbor Ratkovské Bystré v spolupráci s Dychovou hudbou mesta Hnúšťa. Po dvoch rokoch, kedy sme boli počas adventu a Vianoc uzavretí doma, sme dnes mohli prežiť tento adventný večer spolu pri Božom slove a hudbe.

Po úvodnom slove a modlitbe zborového br. farára, Mgr. Vladimíra Vančíka, sme spoločne zaspievali pieseň z Evanjelického spevníka č. 11 Mnohí svätí proroci, ktorá bola uvedená aj v pripravených programoch. Táto pieseň nám sprítomnila čas čakania, o ktorom Advent je. Na organe nás sprevádzal Peter Majoroš, Dis. art, ktorý je zároveň dirigentom Dychovej hudby mesta Hnúšťa.

Po spoločnom speve zaznela „Vianočná báseň“ od Márie Podolskej v podaní Ing. Želmíry Gabajovej, ktorá nám krásnym spôsobom poézie priblížila to hlavné posolstvo Adventu a prichádzajúcich Vianoc.

Po slovách poézie prišiel čas na slová hudby, a tak nám Dychová hudba mesta Hnúšťa zahrala dve piesne a to: Aký je to svitBúvaj dieťa krásne. Po tónoch hudby sa nám brat farár prihovoril adventným Biblickým slovom z knihy proroka Izaiáša 7, 14. Tu nám br. farár hovoril o čakaní. Hoci neradi čakáme, predsa len nás čakanie učí trpezlivosti a dôvere. Napokon na tie najvzácnejšie veci sa oplatí počkať. Príchod Krista je tou najvzácnejšou udalosťou a preto sa oplatí čakať, aj keď čakáme dlho.

Po tomto Biblickom zamyslení sme mohli nad týmito slovami uvažovať počas ďalšieho bloku, ktorý patril znovu Dychovej hudbe z Hnúšte, ktorá nám zahrala piesne: Narodil sa Kristus PánÓ ty Vianočný, čas preradostný. Po slove hudby nám zaznelo Biblické zamyslenie, ktoré bolo vianočným posolstvom. Základom tohto zamyslenia bolo Evanjelium Lukáša 2, 1- 12. Ak v advente musíme čakať, potom Vianoce sú chvíľou, kedy si môžeme povedať: „Konečne“. To, po čom ľudstvo túžilo, sa naplnilo. Spasiteľ sa narodil do sveta. Aj preto sú práve Vianoce sviatkami splnených prianí. Vianočný čas je časom zázrakov, pretože Boh vykonal v narodenom dieťati ten najkrajší Vianočný zázrak. Hoci ľud čakal mnoho rokov, splnilo sa do bodky to, čo sľubovali proroci. „Panna počne, porodí Syna…“. To sa stalo, keď to najmenej čakali. Stalo sa to v Betleheme, v maštali, keď prebiehalo veľké sčítanie ľudu a keď si pastieri strážili svoje stádo. Vtedy sa tie adventné sľuby, stali vianočným, vyplneným zázrakom. Aj práve preto na Vianoce nemá byť nikto opustený, pretože tento zázrak Vianoc nám poukazuje na to, že Boh naše túžby a potreby neignoruje, a preto by na Vianoce nemal byť nikto sám na okraji.

Po bblickom posolstve, sme sa všetci spoločne zapojili do programu spevom piesne Čas radosti veselosti, ktorá bola uvedená aj v programoch a znela za hudobného sprievodu organu Petra Majoroša, Dis. art.. Následne nás br. farár oboznámil s legendou o vzniku piesne Tichá noc, keď podľa tradovaného príbehu myši prehrýzli mechy organu. Vtedy údajne, podľa legendy Franz Gruber zložil Tichú noc a za sprievodu gitary bola odohraná na vianočnej omši. Spoločne sme  túto pieseň- Tichá noc na záver adventného večera zaspievali. Zahrala nám ju krásnym spôsobom znovu dychová hudba mesta Hnúšťa.

Následne sa nám prihovoril br. farár. Krátko sa pomodlil na záver a udelil všetkým požehnanie. Potom pozval prítomných na adventné posedenie pri koláčiku, chlebíkoch a kapustnici.

Ani pri posedení dychová hudba neostala nič dlžná. Hudobníci po krátkom občerstvení vzali do ruky nástroje a celý večer nám ešte krásne spríjemnili.

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii programu. Ďakujeme tým, ktorí prispeli milodarom formou občerstvenia,ale aj tým, ktorí všetko pripravili a poslúžili pri obsluhovaní. Ďakujeme aj všetkým účinkujúcim. V neposlednom rade patrí vďaka Pánu Bohu, ktorý požehnal tento čas a tak sme mohli v tento sobotný večer zažiť skutočne milé a vzácne chvíle.

Mgr. Vladimír Vančík, zborový farár CZ ECAV Ratkovské Bystré