Ekuména v Revúcej

V rámci pravidelných ekumenických podujatí v meste Revúca sa dňa 3. februára konali Ekumenické Služby Božie ako zavŕšenie modlitebných stretnutí v „Týždni modlitieb za jednotu kresťanov“.

Veriaci, spevokoly a duchovní všetkých štyroch cirkví, ktoré pôsobia v Revúcej, sa stretli v Rímskokatolíckom chráme sv. Vavrinca,, aby sa spoločne modlili, hľadali odpovede z Božieho slova na otázky Božej a ľudskej spravodlivosti, či nespravodlivosti vo svete, pretože téma tohtoročnej ekumenickej Bohoslužby niesla názov: „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať.“ /Deut 16:18-20/

Zvesťou slova Božieho poslúžila evanjelická a. v.  farárka Danica Hudecová. Na biblickom príbehu o „nespravodlivom“ otcovi, ktorý prijal svojho márnotratného syna, poukázala na     „ nespravodlivosť“ Nebeského Otca, ktorý nám miesto zaslúženého trestu za naše hriechy dal novú šancu vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, miesto smrti a odsúdenia pozvanie na večnú hostinu. Na záver vyzvala všetkých veriacich k postoju Otca, ktorý má viac lásky ako spravodlivého hnevu.

Vstupy jednotlivých cirkví vhodne dopĺňali vystúpenia spevokolov.

V závere Bohoslužieb sa veriacim prihovorila viceprimátorka Mgr. Lucia Medvecová, ktorá vyzdvihla službu duchovných v meste a poďakovala sa za ich úsilie vytvárať jednotu v duchu lásky a pokoja.

Za okrúhlym ekumenickým stolom  u brata dekana Mgr. Vladimíra Vojtašáka /RKC/ sa po skončení Bohoslužby stretli  zástupcovia cirkví a mesta, vedúci spevokolov i pozvaní hostia : Jozef Joachím a Mgr. Jozef Kopilec /CASD/, Mgr. Timotej Hanes /BJB/, Mgr. Pavol Kováč / za misijnú skupinu BJB/, Mgr. Danica Hudecová /ECAV/  a novozvolená zástupkyňa primátora mesta Mgr. Lucia Medvecová.

Cieľom stretnutia bolo zdieľanie problémov i radostí v duchovnopastierskej službe v meste a hľadanie spoločnej cesty v misii.

Najbližšie oficiálne ekumenické stretnutie by sa malo uskutočniť v júni 2019 v rámci Dní mesta Revúca.

Mgr. Ing. Danica Hudecová, zborová farárka v Revúcej