Heslo roka 2019

Nový rok – 1.1.2019

Milosť nášho Pána Ježiša nech je so všetkými nami! Amen.

Heslo roka 2019 : Ž 34, 15b

… hľadaj pokoj a usiluj sa oň!

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

S Novým rokom 2019 tu tak ako každoročne máme aj nové heslo pre rok 2019. Jedná sa o výpoveď Písma svätého, ktorá by nás mala počas všetkých dní nového roka sprevádzať a vplývať na nás. Pre rok 2019 tu máme vskutku nádhernú výpoveď, ktorá pojednáva o pokoji. Je to svojim spôsobom akési pozvanie nás všetkých k pokoju. No nielen pozvanie. Je to priam až výzva k usilovaniu sa o pokoj.  Hebrejské sloveso, ktoré nás nabáda k usilovaniu o pokoj, má však aj iné významy. To znamená, dá sa preložiť aj nasledovne : „prenasleduj pokoj“ … resp. „žeň sa za pokojom, náhli sa za ním“. Akoby sa tým chcelo povedať : nedopraj si oddych, kým nedoženieš pokoj! Nedopraj si „pokoj“, kým nenájdeš pokoj!

To druhé slovo, ktoré sa nedá prehliadnuť, je bezpochyby slovo „pokoj“. Zaiste, každý z nás má svoju predstavu o pokoji. Ak však chceme v celej škále porozumieť biblickej výpovedi, ktorá je heslom pre rok 2019, potom sa musíme troška vážnejšie zaoberať hebrejským ekvivalentom slova, ktoré my prekladáme ako „pokoj“. Jedná sa o slovo „šálom“.

Je fakt, priatelia, že slovo šálom שָׁלוֹם‎‎  sa obvykle zvykne prekladať ako „mier“ alebo „pokoj“. Jedná sa pritom o výraz, ktorý sa v židovskom prostredí používa ako pozdrav v spojení „šálom uvracha“ – pokoj a požehnanie. Tento pojem je zároveň označením ideálneho stavu pre život. Pravda je však taká, že samotné slovo šálom vyjadruje omnoho viac než len neprítomnosť vojny. Je súhrnným označením zdravia, spokojnosti, poriadku, harmónie, pokoja, pohody a neporušenosti. Pokiaľ chápeme výraz šálom práve takto, potom toto slovo znamená stav dokonalosti, v ktorom sa niečo nachádza, a až druhotne  mier.  Podľa Biblie takýto šálom zažíval človek pri svojom stvorení, predtým než upadol do hriechu a nezhôd. Preto šálom možno rovnako tak definovať aj ako  znovu nájdený mier, alebo zmierenie medzi Bohom a ľuďmi, ľuďmi a prírodou, medzi ľuďmi a ľudskými rodinami navzájom a takisto hlboký mier v ľudskom srdci.  Šálom je tiež vďačná radosť z uzdravenia,  z odpustenia, zo záchrany.

Drahí priatelia, zrejme tušíte, že slovo, ktoré má toľko prekladových či významových možností je pomerne náročné na pochopenie.  Slovu šálom treba skôr rozumieť ako dianiu či procesu. Šálom totiž neznamená iba to, čo my označujeme slovom mier, teda opak vojny. Šálom znamená ďaleko viacej: neporušenosť, celosť, niečo dokončené, úplné. Môže mať aj význam hmotného blahobytu, šťastia, zdravia, sily a zabezpečenosti. Rovnako tak ale môže znamenať aj odpočinok, dlhý život, úspech, víťazstvo vo vojne, súlad, resp.  harmóniu vo vzťahoch.  Šálom označuje aj to, čo je dobré, v protiklade k zlému. Šálom je súhrnom všetkého dobra.  Šálom teda nie je iba stav bez vojny, ale znamená plnosť všetkého dobra a šťastia. Znamená život v súlade medzi človekom a jeho okolím, ale takisto medzi Bohom a sebou samým.

Bratia a sestry, uvedomujúc si všetky tieto skutočnosti  je nutné konštatovať, že človek si pravý šálom sám nevybuduje. Je ale Božím zámerom, aby každý človek žil v „šálome“. Boh, ktorý sám je Bohom pokoja, je zdrojom i darcom pokoja pre každého jednotlivého človeka. Je tvorcom pokoja nielen „v nebi“, ale aj v ľudských srdciach.  A je na rozhodnutí každého človeka, kde hľadá svoje zdroje života a pokoja.

Aby sme tomu ešte lepšie rozumeli, pozrime sa na chvíľku na udalosť, ktorú nám opisujú evanjeliá a ktorá sa odohráva po Ježišovom vzkriesení!  Ježiš sa po vojom zmŕtvychvstaní postavil uprostred učeníkov a povedal: „Pokoj vám!“ Prvým z jeho darov je teda pokoj („šálom“). Ježišov pokoj ale nie je iba  „pohodička“. Niečo ako   dať si nohy na stôl a mať „klídek“. Stále majme na pamäti, že hebrejský koreň slova „šlm“ značí „plnosť, celistvosť“. Ináč povedané : Ježiš učeníkom prináša plnosť všetkého, čo sa dá vyjadriť aj slovom „spása“. Lenže spása nie je iba to, čo nás čaká na konci života, ale to, čo napĺňa zmyslom môj život už dnes, zajtra. Ježiš učeníkom teda hovorí: „Prinášam vám plnosť všetkého, po čom vaše srdce túžia. Už nemusíte hľadať nič iné.“ Pokojne teda možno konštatovať, že výraz  „šálom“  je vyjadrením celého kresťanského posolstva.

Drahí priatelia, pravý pokoj nie je nič iné ako výsledok a znamenie Božieho záchranného zásahu do ľudských dejín, ktorý nazývame spása. Táto spása k nám prichádza v Ježišovi Kristovi. Víťazstvo nad zlom a satanom je jednou z podstatných stránok spásy, a tým aj pokoja.  Toto víťazstvo sa nakoniec prejavilo predovšetkým vo vzkriesení. Pri úvahách o pokoji však netreba zabúdať na jedno : všeobecný mier bude nastolený, až keď sa naplno prejaví vláda Pána Ježiša Krista pri Jeho druhom príchode. Cirkev však má byť už teraz na zemi znamením mieru medzi národmi. Ten sa rodí z prekonávania rozdielov medzi rasami, triedami a pohlavím.

Bratia a sestry, keď Ježiš niekomu povedal „Choď v pokoji!“ alebo „Pokoj vám!“ – znamenalo to viac než len obvyklý pozdrav. Bol to dar spásy a všetkého, čo s ňou súvisí. Dar vydobytý Jeho smrťou a zmŕtvychvstaním.  Takto aj medziľudský pozdrav a prianie „Šálom!“,  „Pokoj vám!“ – znamená priateľské prianie všetkého dobrého. Prianie šťastia a Božieho požehnania. To znamená : Pokiaľ niekomu od srdca poprajete „šálóm“, je to to najväčšie a najlepšie prianie, ktoré  môžete vysloviť.

Heslo roka 2019 nás všetkých pozýva a nabáda : … hľadaj pokoj a usiluj sa oň!  Prajeme vám, aby ste pokoj nielen hľadali, ale aj nachádzali. Aby ste oň zápasili, hnali sa za ním a nedopriali si pokoja, kým pokoj nedosiahnete. A preto na začiatku roka 2019 nám všetkým prajeme „pokoj“ – „šálom“. Amen.

Pri príležitosti ukončenia občianskeho roka 2018 a začiatku Nového roka 2019 najmä veľa pokoja, v zmysle vyššie povedaného, všetkým ľuďom dobrej vôle praje predsedníctvo Gemerského seniorátu :

Mgr. Michal Terrai, dozorca GES                                                                                            Mgr. Rado Gdovin, senior GES