Hlahol zvonov pripomenie hodnotu mieru

V roku 1918, 11. 11. o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria, ktorým sa skončila prvá svetová vojna.

Dňa 11.11.2019 o 11.11 h sa na 11 minút rozozvučia zvony evanjelických kostolov po celom Slovensku, aby nám pripomenuli, že vďaka Bohu dnes môžeme žiť na Slovensku v mieri. Zároveň nechceme zabudnúť na obete vojen, ani na trvajúce utrpenie následkom trvajúcich vojen. Hlaholom zvonov chceme vyzvať k ukončeniu všetkých ozbrojených konfliktov.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku chce hlaholom kostolných zvonov pripomenúť množstvo padlých vojakov, poďakovať za mier v ktorom dnes žijeme, ale zároveň upozorniť na to, že vo svete sa stále bojuje. Ani dnešná civilizácia, zdá sa, nie je vždy schopná riešiť konflikty mierovou cestou. Pri 101. výročí ukončenia prvej svetovej vojny chceme prízvukovať potrebnú naliehavosť: nepretržite usilovať o mier a bezpečnosť vo svete.

Každý zvon má svoje srdce, ktoré sa pri zvonení takmer nehýbe, stojí na mieste a zvon doň udiera. Aj naša spoločnosť býva často ako to srdce – žijúca si svoj pokojný, každodenný život. Ak však do takejto spoločnosti niekto udrie, znie plač a nárek. Preto predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pozýva širokú verejnosť, aby sa v uvedenom symbolickom čase na 11 minút zastavila. Oceňme si dar slobody, spomeňme si na tých, ktorí zahynuli vo vojnách a prosme Pána Boha o ukončenie všetkých konfliktov.

Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, navštívil na začiatku septembra Varšavu, kde sa stretli evanjelickí biskupi Strednej Európy. Pri tejto príležitosti podpísali dôležitý dokument Tvoríme mier: Vyjadrili sme v ňom našu vôľu prispievať k pokojnému spolužitiu ľudí, národov a náboženstiev v Európe. Naše cirkvi podporujú princípy demokracie a právneho štátu, pretože sme ako kresťania povolaní starať sa o hodnoty ako sú pravda, pokoj, sloboda, spravodlivosť, milosrdenstvo či ľudská dôstojnosť.

Filip Melanchton v Augsburskom vyznaní v kapitole o štátnej moci a svetskej správe píše: „Aj v svetských oblastiach života sa má dokazovať kresťanská láska a majú sa konať skutočné dobré skutky. Každý má tak konať v tej oblasti, kde má zodpovednosť. Preto sú kresťania povinní vo všetkom poslúchať vládu, jej nariadenia a zákony, pokiaľ ich možno konať bez hriechu. Ale ak nariadenia vrchnosti nemožno konať bez hriechu, treba viac poslúchať Boha ako ľudí.“