Kazateľnica v Ratkovskom Bystrom pomaly na svojom mieste

Aj v roku 2023 sa v Cirkevnom zbore Ratkovské Bystré nezaháľalo, a tak sa konali rôzne dôležité práce. Chrám Boží – kostol je pre duchovný život zboru veľmi dôležitým miestom. Je centrom duchovného života. Tu sa spoločne stretávame ako kresťanské spoločenstvo. Je to miesto, kde môžeme nerušene načúvať Božiemu slovu, utužovať svoju vieru a nabrať sily do všetkého čo zažívame.

Aj z toho dôvodu bolo nutné vykonať práce na našom chráme Božom. Okrem drobných a bežných prác, na ktorých sa podieľajú ochotní cirkevníci, sa podarilo realizovať záverečnú, už piatu etapu reštaurovania kazateľnice ev. a. v. chrámu Božieho v Ratkovskom Bystrom. Musíme uznať, že to bol beh na dlhé trate, ale všetko sa chýli k svojmu úspešnému koncu.

Tohto roku sme vykonali nasledovné práce na reštaurovaní kazateľnice:

  • Ukončenie dopĺňania poškodených a absentujúcich častí zlátenia, výpadky zlátenia a striebrenia boli dopĺňané plátkovým zlatom a striebrom pokladaným na poliment, alebo Instacol vhodnej farby identickej s originálom. Striebrenie bolo povrchovo upravované farebnou lazúrou, ktorá bola preukázaná počas čistenia.
  • Ukončenie farebnej retuše dopĺňaných častí bola realizovaná reverzibilnou metódou akvarelovými, alebo temperovými farbami nápodobivým spôsobom.
  • Celoplošné zakonzervovanie povrchu damarovým  lakom                                                                                                                                                                                                    
  • Čiastková montáž kazateľnice na pôvodné miesto, v kostole bol vymenený nosný dubový trám osadený do muriva svätyne, taktiež bola kazateľnica prevezená na z reštaurátorského ateliéru do kostola v Ratkovskom Bystrom

V tomto duchu patrí poďakovanie šikovným rukám reštaurátorov firmy RESTAU.ART. Vďaka ich šikovnosti a práci sa kazateľnica dočkala dôležitej rekonštrukcie a získala znovu svoj pôvodný nádych. Rovnako bola vďaka ich práci spevnená konštrukcia a tak zaistená bezpečnosť kazateľa.

Celý tento projekt sa však mohol uskutočniť práve vďaka finančnej pomoci Ministerstva kultúry SR, ktoré nám formou dotácie poskytlo na tieto práce finančnú sumu: 3.000 € z programu „Obnovme si svoj dom“. Týmto vyjadrujeme vďaku Ministerstvu kultúry za túto dotáciu a tým pádom vyjadrený záujem.

Avšak v neposlednom rade musíme vyjadriť vďaku Pánu Bohu, že požehnal spomenuté práce. Pretože už Biblia hovorí, že ak Boh nepožehná naše práce, márne sú naše snahy. Avšak aj na základe vykonaných prác môžeme vidieť hojné Božie požehnanie.

Verím, že aj naďalej bude môcť kazateľnica slúžiť svojmu účelu a bude z nej zaznievať veriacim a hľadajúcim Božie slovo plné milosti, lásky a prijatia.

Mgr. Vladimír Vančík, zborový farár CZ ECAV Ratkovské Bystré