Konvent Gemerského seniorátu rokoval v Jelšave

V sobotu 24. júla 2021 sa delegáti Gemerského seniorátu stretli na výročnom seniorátnom konvente v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Jelšave. Spoločne hodnotili rok 2020, no zároveň sa pozreli aj do budúcnosti života našej drahej cirkvi. Na úvod všetkých prítomných privítal MVDr. Milan Kolesár, primátor mesta Jelšava, dozorca cirkevného zboru ECAV na Slovensku Jelšava a zástupca dozorcu Gemerského seniorátu v jednej osobe. Vzácnym hosťom tohtoročného konventu GES bol dôstojný brat biskup Východného dištriktu Mgr. Peter Mihoč, ktorý prítomným poslúžil úvodným biblickým zamyslením na základe textu z biblickej knihy Ezdráš.

Po úvodnej pobožnosti sa podujatie posunulo k pracovnej časti konventu. Po zriadení konventu brat senior Mgr. Radovan Gdovin predniesol seniorskú správu za rok 2020. Správa_seniora_GES_2020.pdf  Po úvodnom biblickom úvode sa následne venoval každému cirkevnému zboru seniorátu. Keďže sa pandémia odrazila v každom zbore, bolo to počuť i z jeho slov,  nakoľko počty samotných služieb Božích i ostatných úkonov boli značne znížené. Mnoho cirkvených zborov si však našlo rôzne spôsoby na to, aby sa slovo Božie dostalo k ľuďom. A to už či v písanej podobe na papieri, alebo ho bolo počuť z obecného rozhlasu alebo aj cez internetový kanál a podobne.

Správy vnútornej misie, o výchovnej činnosti, revíznej komisie, správy školských dekanov, o činnosti presbyterstva, o pohybe ľudnatosti či o činnosti žien a seniorátneho archívu boli zaslané delegátom pred samotným rokovaním konventu v dostatočnom časovom predstihu, a tak sa nečítali priamo na mieste,  ale boli schválené uzneseniami, čo na jednej strane znamenalo dostatok ušetreného času a na druhej zase to, že si to delegáti mohli v pokoji predtým prečítať a venovať tomu viac pozornosti. Samotný rozpočet na rok 2021, správa revíznej komisie ako aj účtovná uzávierka za rok 2020 odzneli na konvente a následne boli schválené.

V ďalšom bode sa prítomným delegátom noví duchovní v Gemerskom senioráte. Menovite: Mgr. Ľubica Štefanidesová, zborová kaplánka v CZ Nižná Slaná – Kobeliarovo a Mgr. Vladimír Vančík, zborový kaplán v CZ Ratkovské Bystré.

Brat biskup  Mgr. Peter Mihoč v bode „Rozprava“ oboznámil konventuálov o aktuálnom procese nového financovania cirkvi, lebo ide asi o najhorúcejšiu tému, ktorá sa týka bezprostredne každého člena CZ i celej cirkvi.

Na záver brat dozorca GES PhDr. Michal Terrai poďakoval všetkým prítomným za ochotu a čas strávený na konvente. No v prvom rade Pánu Bohu, že po dlhšom čase sme sa napriek pandémii mohli stretnúť a uzatvoriť rok 2020 na tomto grémiu. Poďakoval bratovi biskupovi, seniorovi, jelšavskému cirkevnému zboru za prípravu a organizáciu konventu a všetkým delegátom za účasť.  100 konventuálov tak smelo prežiť  vzácne spoločenstvo aj na tejto časti života nášho Gemerského seniorátu.

Mgr. Emília Velebírová, zb. farárka v CZ Koceľovce

Foto: PhDr. Michal Terrai, dozorca GES