Letný tábor s prorokom Eliášom

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Jelšave, Osvetové centrum vyšehradskej kultúry v Jelšave, Mestské služby a Mestský úrad Jelšava sa na začiatku prázdnin ako obvykle podieľali na cirkevnozborovom tábore.  K dispozícii bola mestská chata, Hotel SMZ s bazénom. Deti mali každý deň zabezpečený bohatý program. Ráno sa stretávali pri biblickej téme, ktorá bola venovaná prorokovi Eliášovi. Neskôr sa venovali tematickým aktivitám a modlitbám. Tie sa striedali s pohybovými aktivitami v areáli farského úradu a športovými súťažami. Hľadanie pokladu v okolí mestskej chaty nadväzovalo na biblickú tému spojenú s biblickými vedomosťami. Biblická postava proroka Eliáša účastníkov letného tábora sprevádzala pri zvládnutí aj náročnejších úloh ako aj poznávaní Božích právd pre ich ďalší život. Vedomostná súťaž pripravená pre deti tak preverila aj ich ďalšiu pripravenosť k hľadaniu toho najväčšieho pokladu, ktorým je viera v Ježiša Krista. Napriek obavám z pandémie ďakujeme Pánu Bohu za pomoc pri celom priebehu a organizačnom zabezpečení celého tábora, ktorý vzbudil záujem o hlbšie poznávanie Božieho slova a túžbu detí zúčastniť sa znovu v letnom tábore. Moja vďaka patrí pani učiteľkám zo ZŠ Jelšava Martine Hrivnákovej, Veronike Juhárovej a asistentom spomedzi radov detí.

Mgr. Ivan Bojna, námestný farár