Nezvyčajná návšteva v meste „otca slovenskej rozprávky“

 Veriaci z Cirkevného zboru ECAV Revúca prežili v dňoch 28.10. – 29.10. výnimočný víkend.

Do cirkevného zboru zavítali ôsmi potomkovia rodiny Samuela Reussa a jeho syna Ľudovíta z Budapešti. Návštevu inicioval brat farár Dr. András Reuss s manželkou.

Cestou do Revúcej sa hostia zastavili pri buste Samuela Reussa v Rimavskej Sobote. Stretnutie v Revúcej sa začalo v sobotu napoludnie privítaním a návštevou Prvého slovenského evanjelického gymnázia. Hostí sprevádzali históriou učiteľky Mgr. Gabriela Čellárová a     Mgr. Anna Joachímová v nemčine a angličtine. Sobotňajší program pokračoval v Zborovom dome predstavením rodiny Reuss – syna Andrása s manželkou, dvoch sestier Pirosky a Katalin a netere Euniky s manželom, ich pôsobením v Budapešti a diskusiou o nedávno objavených dopisoch /v nemčine, slovenčine a latinčine/ z obdobia rokov 1805 – 1849. Tieto listy napísal čiastočne Samuel Reuss a čiastočne boli adresované jemu.

V nedeľu prežili veriaci so vzácnou návštevou požehnané chvíle na sviatočných Reformačných a spomienkových Službách Božích, pripomenúc si odkaz Dr. Martina Luthera, ale aj superintendenta Potiského dištriktu, historika, folkloristu, otca slovenskej rozprávky Samuela Reussa pri 240. výročí jeho narodenia. Pozvanie prijala aj pani Viera Jakubčová – Bottová z Revúcej, ktorej rodová línia nadväzuje na Gustáva Reussa.

Služby Božie boli dvojjazyčné, za účasti brata farára Mgr. Viliama Solárika z Rožňavy, ktorý poslúžil ako liturg a tlmočník. Sviatočné Slovo Božie zvestoval z historickej kazateľnice             Dr. András Reuss, a tak, ako kedysi, zaznelo z jeho úst reformačné slovo, pozývajúce veriacich k pokániu i k nádeji skrze lásku Ježiša Krista.

Dr. András Reuss toti pôsobil ako profesor na Univerzite evanjelickej teológie v Budapešti.

V kázni na text Mt 4:17 „Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské“ uviedol, že sú to slová, ktorými Dr. Martin Luther začína svojich 95 výpovedí.

„ V týchto slovách totiž vystihol skutočne podstatu reformácie. Reformácia totiž nespočíva v teologických, neraz nekonečných debatách a sporoch, kto má pravdu. Podstatou a hlavným odkazom reformácie je posolstvo Písma Svätého: človeče, uvedom si, kto si. Pozri sa okolo seba na všetky strany, pozri sa aj k sebe domov, ako sa staviaš k blížnemu, rovnako Božiemu stvoreniu, akým si aj ty sám. Čo si urobil? /1M 3:13/. Prečo si vzbĺkol hnevom? /1M 4:6/. To sú Bohom položené otázky už na prvých stránkach Biblie . A ony sú aktuálne a znepokojujúce aj dnes, a ak máme vnímavé srdce, tak až veľmi znepokojujúce, možno viacej, ako kedykoľvek predtým.“

„Pokánie vníma ako skutočnosť, že nie som v stave napraviť alebo zmeniť to, čo som spôsobil. Teológia to označuje slovom „zlomenosť“ . Filip Melanchton to označuje slovom „teror“. Teror hriechu, ktorý nás doslova privalí. Apoštol Pavel to krásne vystihol v Rim 7:24: Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? A hneď v ďalšom verši dodáva: Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána!“

Život Reussovcov pripomenula v krátkej histórii námestná farárka Mgr. Viera Kmecová.

Sviatočnú atmosféru podčiarklo vystúpenie domáceho spevokolu „Nádej“ piesňou „Pre Krista v boj zve strážny“.

Po Službách Božích sa konal pietny akt pri pamätnej bronzovej tabuli na Zborovom dome, venovanej Samuelovi Reussovi a jeho synom, a potom na miestnom cintoríne, kde odpočívajú Reussovci.

Slávnostný deň bol ukončený srdečnými rozhovormi pri obede s presbytermi cirkevného zboru. Domáca sestra farárka dostala od Dr. Andrása Reussa ako spomienku na tento pamätný deň „ Luthers Letzter Wille“ – Lutherovu Poslednú vôľu.

Pán Boh požehnal a umožnil aj naplnenie posledného želania Dr. Andrása Reussa – vystúpiť na historickú vežu evanjelického chrámu a pokochať sa pohľadom na slnkom zaliatu jesennú Revúcu.

 Ing. Mgr. Danica Hudecová, zborová farárka v CZ Revúca