Odporúčanie k vykonávaniu štedrovečerných služieb Božích 2021 v GES

Vážené predsedníctva Cirkevných zborov Gemerského seniorátu!

Takzvané „najkrajšie sviatky v roku“ – Vianoce –  sa nezadržateľne blížia a v súvislosti s nimi, na základe aktuálnych možností stretávania sa na bohoslužbách čo do počtu, vyvstávajú medzi ľuďmi otázky, ako sa služby Božie budú konať na Štedrý večer, keď sa účasť v našich chrámoch pohybuje vysoko nad bežný priemer.

Prosím, aby ste toto moje stanovisko ako seniora Gemerského seniorátu brali ako odporúčanie, nie ako príkaz. Všade tam, kde po organizačnej i kapacitnej stránke dokážete služby Božie vykonať tak, aby to korešpondovalo s aktuálnou vyhláškou vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ohľadom vykonávania bohoslužieb momentálne riadime, bez toho, aby to v ľuďoch vyvolávalo nevôľu, nepochopenie, chaos, zmätok, napätie či zlosť (napríklad kvôli tomu, že sa už kvôli kapacitným limitom do chrámu nevošli alebo nespĺňajú režim OP – očkovaní prekonaní, alebo sa služby Božie konajú v inom čase, na aký boli zvyknutí) – tam všade vám služby Božie na Štedrý večer vykonať odporúčam a prajem vám počas nich prežitie Božieho dotyku, pokoja, blízkosti a požehnania.

Na druhej strane všade tam, kde si organizáciu služieb Božích na Štedrý večer za dodržania všetkých aktuálnych obmedzení neviete predstaviť, resp. by to malo v ľuďoch vyvolávať pobúrenie či zlé reakcie a odozvy, vám odporúčam, aby ste služby Božie radšej nekonali a využili iné možnosti sprostredkovania Božieho slova do domácností veriacich vo svojich cirkevných zboroch (distribúcia vytlačenej kázne alebo celej pobožnosti ku Štedrému večeru; príhovor cez miestny rozhlas; prezentácia videa cez fb stránku alebo youtube; online prenos služieb Božích a pod.). Uvedomujem si, že je to len alternatívna náhrada, ktorá nedokáže v plnosti vykompenzovať chrámovú štedrovečernú atmosféru, avšak za daných okolností zrejme nemáme príliš na výber, pokiaľ nechceme medzi ľuďmi vyvolať a spôsobiť viac zla ako osohu.

Vážené predsedníctva Cirkevných zborov Gemerského seniorátu! Toto odporúčanie píšem predovšetkým vám, nakoľko vy máte reálnu zodpovednosť a kompetenciu tak služby Božie zrealizovať ako  ich aj nevykonať. Verím, že toto moje odporúčanie prijmete v dobrom a s porozumením a že sa zariadite vo svojich cirkevných zboroch najlepšie ako viete a hlavne tak, aby to bolo na dobro a požehnanie veriacich, nie na vyvolávanie neželaných napätí, nedorozumení či nechcených negatívnych reakcií na adresu cirkvi a jej predstaviteľov.

S úctou a bratským pozdravom

Mgr. Rado Gdovin, senior Gemerského seniorátu