Ohliadnutie sa za výročným konventom Gemerského seniorátu 2022

Dňa 9. apríla 2022 delegáti výročného konventu GES spoločne v Kultúrnom dome obce Rožňavské Bystré hodnotili prežité obdobie roku 2021. Aj tento rok nás svojou návštevou poctil dôstojný brat dištriktuálny biskup VD Mgr. Peter Mihoč.

Po úvodných osloveniach, privítaní všetkých prítomných bratom seniorátnym dozorcom GES Michalom Terraiom, sa biblickým zamyslením a úvodnou modlitbou k prítomným prihovoril námestný brat farár Mgr. Peter Hlavatý (CZ Rožňavské Bystré). Po jeho slovách a modlitbe  sa  k delegátom prihovorila a všetkých pozdravila aj starostka obce Rožňavské Bystré pani Želmíra Gonosová. Uviedla históriu a údaje o obci, o jej dnešnej situácii a živote v obci. Samozrejme spomenula aj to, že mladých občanov obce je málo, nakoľko obchádzajú mimo obec za prácou, do škôl. A to je aj príčina slabšej návštevnosti SB v priebehu roka. Po príhovore pani starostky obce sa pristúpilo k pracovnej časti výročného konventu GES za rok 2021.

Pozvánka na zasadanie a všetky potrebné materiály boli všetkým delegátom konventu zaslané obvyklým spôsobom, a to elektronicky, mailom. Takisto boli a sú umiestnené na web stránke Gemerského seniorátu ECAV. Prítomných bolo spolu 104 delegátov konventu.

Program bol schválený bez pripomienok. Následne sa pokračovalo zriadením konventu, kontrolou uznesení z minuloročného výročného konventu GES a schválením zápisnice. Ďalším bodom programu bolo vykonanie volieb predstaviteľov a funkcionárov, a to na uprázdnené pozície v GES.

Zvolení na obdobie 2022 – 2028:

Presbyter GES za ordinovaných:       Mgr. Peter Hlavatý (CZ Rožňavské Bystré)

Predseda HV GES:                            Bc. Alica Kubajdová (CZ Revúca)

Člen Revíznej komisie GES:             Ing. Mária Sabadošová (CZ Rejdová),                                                                                 Bc. Jaroslava Sklenáriková (CZ Jelšava),                                                                                    Ing. Ľubomír Zatroch (CZ Betliar)

Koordinátorka SEŽ GES:                  Bc. Mária Laliková (CZ Slavošovce)

Zvoleným blahoželáme a prajeme veľa Božieho požehnania.

Po uskutočnení volieb sa pristúpilo k bodu Správy. Ako prvý svoju správu predniesol brat senior GES Mgr. Radovan Gdovin, kde sme si vypočuli zhodnotenie situácie v roku 2021. Pandemická situácia nás vo veľa možnostiach práce obmedzovala, ale kto vedel a mohol, kto hlavne chcel, aj prácu robil, služby vykonával, spôsobom ako to bolo možné a snažil sa nachádzať si prístup k svojím cirkevníkom. Ďakujem i ja osobne ako dozorca GES za túto správu seniora, kde sme počuli určite slová na zamyslenie, slová aj povzbudzujúce, ale aj kritické. Zoberme si z toho to, čo je pre nás potrebné, ale nech je to aj mementom práce na poli cirkvi pre všetkých nás!  Okienkom do jednotlivých CZ v GES sa brat senior Mgr. Radovan Gdovin snažil zhodnotiť prácu, život a všetko čo sa v roku 2021 dosiahlo, robilo, ale aj nedosiahlo. Schválením návrhu uznesenia bola Správa seniora GES za rok 2021 schválená a prijatá. Ďalšími prečítanými boli Správa o finančnej uzávierke za rok 2021, Revízna správa za rok 2021, a tiež predložený Rozpočet GES pre rok 2022. Všetky uvedené správy a rozpočet boli jednotlivo schválené a prijaté.  Všetky ostatné predložené správy boli doručené elektronicky a takisto sú umiestnené na web stránke GES, preto boli iba uvedené.  Následne sa o nich hlasovalo. Všetky správy boli  jednohlasne prijaté. Menovite: Správa o vnútornej misii GES (Mgr. Jana Ilčisková), Správa o výchovnej činnosti (Mgr. Emília Völgyiová), Správa školských dekanov GES – Rožňavskej doliny (Mgr. Karmen Želinská), Revúckej doliny (Mgr. Emília Völgyiová), Správa o pohybe obyvateľstva a domov hospodárení (Mgr. Dušan Pavel Hrivnak), Správa o činnosti seniorátneho presbyterstva GES (Bc. Alica Kubajdová), Správa o činnosti SEŽ (Mgr. Ing. Danica Hudecová), Správa o seniorátnom archíve GES (Dr. Ján Jakubej, PhD.). Všetkým spracovateľom správ ďakujeme a vyprosujeme požehnanie pre ďalšiu prácu v danej oblasti pre GES.

V bode programu – Diskusia dôstojný brat biskup VD vo svojom vystúpení oboznámil prítomných so situáciou pomoci Ukrajine, o napĺňaní FFZ ECAV – Fondu finančného zabezpečenia, a dopadov pre slabšie CZ. Zákon je platný pre všetkých, preto povinnosti vyplývajúce z jeho podstaty je potrebné plniť všetkými. Žiaľ, niektoré CZ na plnenie si týchto povinností do FFZ nemajú a ani nebudú mať. Preto vyvstáva otázka: Ako dlho bude ešte možné udržať dané cirkevné zbory ako samostatné jednotky? Nebolo by lepšie zlúčenie cirkevných zborov?

Po prečítaní prijatých uznesení z výročného konventu GES za rok 2021 (Návrhová komisia – Mgr. Adriana Hrivnáková, Mgr. Emília Völgyiová, Ján Greguš) sa pristúpilo k poslednému bodu programu,  a to poďakovanie a modlitba na záver s požehnaním.

Brat seniorátny dozorca GES PhDr. Michal Terrai poďakoval všetkým prítomným za zdarný a disciplinovaný priebeh rokovania, za účasť na konvente a poprial všetko najlepšie všetkým ako aj požehnané prežitie Veľkonočných sviatkov. Následne bol konvent ukončený. Záverečnou modlitbou a požehnaním poslúžil dôstojný brat biskup VD Mgr. Peter Mihoč.

Text, foto: PhDr. Michal Terrai, dozorca GES