Posviacka darovaného organa v Špaňom Poli

V Evanjelickom a. v. chráme Božom v Špaňom Poli sa 14. októbra 2018 konali slávnostné služby Božie pri príležitosti posviacky organa. Vykonal ju brat generálny biskup Miloš Klátik (kázeň); slávnostným kazateľom bol predseda farárskeho spolku v Durínsku Martin Michaelis. Na posviacke sa zúčastnil aj brat farár Christian Schaube, ktorý veľkou mierou prispel k tomu, aby organ mohol byť darovaný prevezený do Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Špaňom Poli.

Chrám Boží na 20. nedeľu po Svätej Trojici zaplnili nielen evanjelici zo Španieho Poľa, ale aj evanjelici z Ratkovej, Rybníka, Ratkovského Bystrého, Muránskej Dlhej Lúky, Kamenian, zo Sirku a z ďalších cirkevných zborov. Chrámové zhromaždenie a vzácnych hostí privítal brat farár Miroslav Kerekréty z CZ Ratkovské Bystré, administrátor CZ Ratková, ku ktorému ako filiálka patrí Španie Pole.

Po slávnosti posviacky starosta Španieho Poľa Vladimír Bien pozval všetkých prítomných do kultúrneho domu na obed, ktorý pripravila obec.

Popoludní sa v kostole konal koncert pre organ a lesný roh. Na novoinštalovanom darovanom organe zahrala hudobné skladby Christina Michaelis a na lesnom rohu ju sprevádzal jej manžel Martin Michaelis.

Fotografie: Maroš Detko

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 26.10.2018