Požehnaná slávnosť v Rákoši

V sobotu 25. augusta 2018 si v Rákoši pripomenuli 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci Rákoš a 207. výročie posvätenia Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Rákoši.

Zvlášť významný bol tento deň pre Cirkevný zbor ECAV Nandraž – filiálku Rákoš, pretože pozvanie na slávnostné služby Božie pri tejto príležitosti prijali dôstojný brat emeritný generálny biskup prof. ThDr. Dr. h. c. Július Filo s manželkou, vznešený brat senior Gemerského seniorátu Mgr. Radovan Gdovin, vznešený brat konsenior GES a administrátor CZ Mgr. Dušan Hrivnak s manželkou, velebnou sestrou farárkou Mgr. Adrianou Hrivnakovou, velebný brat konsenior Košického seniorátu PaedDr. Dušan Havrila, velebný brat farár Mgr. Samuel Linkesch, vážený brat dozorca Východného dištriktu Ing. Ján Brozman s manželkou, vážená pani starostka Lydka Nemogová Takáčová, brat Ing. Milan Petrenko, košický spevokol Chválospev a skupina Admiral.

V úvode slávnostných služieb Božích rozozvučal chrám Boží nádhernými hlasmi košický spevokol Chválospev pod vedením sestry dirigentky Emílie Gálovej. Potom sa slávnostnému zhromaždeniu prihovorila sestra zborová dozorkyňa Martina Jesenáková. V plnom chráme Božom privítala všetkých prítomných vzácnych hostí. Bolo pre nás potešujúce, že pozvanie na slávnostné služby Božie priali aj okolité cirkevné zbory . Po privítaní nasledovalo odovzdanie nádherných živých kytíc, ktoré boli symbolom pamiatky na tento slávnostný deň, ale aj vďakou Pánu Bohu, že nám doprial dožiť sa týchto slávnostných služieb Božích. Prvou spoločnou piesňou, a zároveň predspevom bola pieseň z Evanjelického spevníka č. 605 Vojdite, plesajte. Slávnostným kazateľom slova Božieho bol dôstojný emeritný generálny biskup Július Filo, ktorý svojou kázňou zasiahol mnohých veriacich do duší. Liturgiou poslúžili brat senior Gemerského seniorátu Mgr. Radovan Gdovin, brat konsenior Košického seniorátu PaedDr. Dušan Havrila, brat farár Mgr. Samuel Linkesch – zborový farár CZ Košice, brat konsenior GES, administrátor CZ Mgr. Dušan Hrivnak a sestra farárka Mgr. Adriana Hrivnaková z CZ Sirk. Krásnymi piesňami nás celý čas obohacovala skupina Admiral. Po kázni slova Božieho nasledovali príhovory brata dozorcu Východného dištriktu, brata konseniora Košického seniorátu, brata seniora Gemerského seniorátu a brata Petrenku. Prekrásnou básňou nás pri srdiečku zohriala profesorka Evanjelického gymnázia Irena Mlynárová.

Po službách Božích sme sa spoločne presunuli do kultúrneho domu k slávnostnému obedu, kde mal svoju prednášku predseda občianskeho združenia „Rákošská Cächa“ pán Július Pavelko, ktorý nám priblížil históriu našej obce a baníctva. K programu patrila aj návšteva vzácnej pamiatky – stredovekého neskororománskeho, resp. románsko-gotického kostola Najsvätejšej Trojice, stojaceho na návrší nad dedinou, ktorý spravuje rímskokatolícka cirkev. Ťažko opísateľné chvíle nastali v tomto opustenom chráme Božom, keď spevokol Chválospev spustil svoje prekrásne piesne. Nikto z prítomných neostal chladným, emócie rezonovali v každom z nás.

Nuž, nebyť na Gemeri a neochutnať gemerské guľky a pravú domácu ťahanú štrúdľu, to by pre človeka znamenalo, ako keby Gemer ani nenavštívil, a tak vážení hostia mali príležitosť ochutnať aj tradičnú kuchyňu, kuchyňu, ktorá bola vzácna v tom, že gazdiné varili z toho, čo vypestovali a vychovali doma, resp. čo im príroda dala. Keďže sa odnepamäti žilo roľníctvom a tieto hodnoty si zachovali ľudia v našej malebnej dedinke, dodnes sa snažia túto, aj keď už pomaly zanikajúcu tradíciu ďalej odovzdávať svojim deťom.

Ďakujeme Pánu Bohu a všetkým tým, ktorí obetovali svoj čas, energiu, lásku v tento deň službe Hospodinu, hlavne našej sestre Irene Šedivej, ktorá sa s láskou stará o náš cirkevný zbor krásnych 60 rokov, nech jej náš Pán Boh dá ešte veľa zdravia a síl, nášmu bratovi farárovi-administrátorovi Mgr. Dušanovi Hrivnakovi za jeho prácu na vinici Pánovej, takisto sestre kantorke Kataríne Šedivej a bratovi Milanovi Petrenkovi, ktorý s láskou pomáha nášmu zboru. Nuž, keby takýchto ľudí bolo na tomto svete viac, svet by bol gombička. Môžeme si brať príklad z takýchto ľudí, pretože náš Pán Boh, Rákoš a v neposlednom rade náš cirkevný zbor je v ich srdciach na prvom mieste.

Martina Jesenáková, zborová dozorkyňa, CZ ECAV Nandraž  | 10.9.2018

[Best_Wordpress_Gallery id=“2″ gal_title=“Požehnaná slávnosť v Rákoši“]