Prvá poprázdninová Seniorátna pastorálna konferencia v Ratkovej

Dňa 12.09.2022 sa po letnej prestávke konala Seniorátna pastorálna konferencia duchovných Gemerského seniorátu. Stretnutie prebehlo v priestoroch Obecného úradu v Ratkovej. Brat administrátor cirkevného zboru Ratková, Mgr. Vladimír Vančík, poslúžil biblickým zamyslením. Zasadnutie následne pokračovalo prednáškou na tému Mentálna retardácia, ktorúsi pripravila sestra Mgr. Jarmila Hlavatá, špeciálna pedagogička z Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Martine. Prítomní sa počas prednášky oboznámili s pojmom „mentálna retardácia“, s príčinami vzniku  a prejavmi mentálnej retardácie u detí s rôznymi stupňami mentálneho postihnutia, ako aj so špecifikami vzdelávania detí s ľahkým mentálnym postihnutím. Cieľom prednášky bolo poskytnúť prítomným čo najviac informácií z danej oblasti a konkrétnych rád pre prácu s mentálne postihnutými  deťmi na vyučovaní. Po prednáške zaznelo v živej diskusii ešte mnoho otázok k prednesenej téme. V rámci pracovnej časti nás brat senior, konsenior, ale aj ostatní kolegovia informovali o pracovných záležitostiach a dianí v senioráte i cirkevných zboroch. Posilnení na duchu i na duši sme sa v závere stretnutia posilnili dobrým obedom a následne sa rozišli do svojich cirkevných zborov. Týmto ďakujeme Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Ratková za vrelé prijatie i pohostenie a rovnako aj sestre prednášajúcej za pútavú a podnetnú prednášku.

Mgr. Peter Hlavatý, námestný farár v CZ Rožňavské Bystré

Foto: Mgr. Peter Hlavatý