Seniorálna pastorálna konferencia 11/2018

Dňa 13.11.2018 (utorok) sa konala pravidelná mesačná schôdza duchovných Gemerského seniorátu. Tentorát sme sa zišli v Revúcej. Naše spoločné stretnutie začalo duchovným zamyslením v miestnom Božom chráme, ktoré si pre nás pripravila domáca zborová sestra farárka Mgr. Ing. Danica Hudecová. Následne sme pokračovali pracovnou časťou, ktorá prebiehala v priestoroch zborového domu. Na nej odzneli prezentácie kázní jednotlivých duchovných nášho seniorátu, ktoré si pripravili ako pomôcku pre svojich kolegov pri tvorení vlastných kázní, a to pre obdobie blížiaceho sa adventu a Vianoc až po sviatok Zjavenie Krista Pána mudrcom. Po tomto bode pracovnej časti nášho programu odzneli informácie brata seniora GES. Na záver nášho stretnutia dostal slovo dôstojný brat biskup Evanjelickej cirkvi a.v. v Českej republike Mgr. Marián Čop, ktorý súčasne pôsobí aj ako zborový farár slovenského evanjelického cirkevného zboru v Prahe. Brat biskup nám podal informácie o historickom vývine ECAV v ČR ako aj o jej súčasnom stave a postavení, no predovšetkým nám prezentoval projekt „Biblia 100“. Jedná sa o spoločný projekt ECAV v ČR a ECAV na Slovensku, ktorý vznikol pri príležitosti 100 výročia založenia Česko – slovenskej republiky. Biblia 100 je tak dvojjazyčným prekladom Písma svätého, obsahujúcim český ekumenický preklad a slovenský evanjelický preklad. Po spoločnom obede a po tom ako sa naplánový program stretnutia vyčerpal, bola možnosť zakúpiť si Bibliu 100 priamo na mieste, čo viacerí účastníci SPK aj využili. Ďakujeme týmto revúckemu cirkevnému zboru za organizáciu a prípravu celého podujatia.

Spracoval : Mgr. Rado Gdovin, senior GES

Foto : rg