Seniorálne stretnutie dozorcov a presbyterov GES

Dňa 11. novembra 2018 (nedeľa) sa na pôde CZ Ratkovské Bystré uskutočnilo Seniorálne stretnutie presbyterov a dozorcov  Gemerského seniorátu, ktorého hlavnou témou bolo „Hospodárenie v cirkevnom zbore“.

Všetkých zúčastnených na úvod tohto stretnutia srdečne privítali hneď viacerí zástupcovia, a  to zborový brat farár Mgr. Miroslav Kerekréty spoločne  so zborovým dozorcom Vladimírom Ďuriškom, brat seniorálny dozorca Mgr. Michal Terrai ale aj starosta obce Bc. Dušan Bodnár, ktorý v krátkosti všetkých prítomných oboznámil aj s históriou obce Ratkovské Bystré.

Po modlitbách a speve piesne ES 260 bolo následne hlavné slovo odovzdané pozvanému hosťovi  podujatia Mgr. Dušanovi Cinovi, ev. a. v. farárovi a vedúcemu Biskupského úradu VD, ktorý svoju prednášku začal poukázaním na biblický verš z Lk 16, 10: „ Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom; a kto je nespravodlivý v najmenšom, je nespravodlivý aj vo veľkom.“ Po hudobnom vstupe štvorčlennej kapely zo Štítnika a Slavošoviec sa prednáška ďalej niesla priblížením si konkrétnych cirkevných zákonov a nariadení ohľadom hospodárenia v cirkevnom zbore, a to Cirkevného zákona č. 2/1999 a Cirkevného nariadenia č. 2/1996 o pokladničnej a účtovnej službe. Brat farár Cina poznamenal všetkým dozorcom, presbyterom a zúčastneným, že aj hospodárenie má slúžiť na to, aby aj prostredníctvom neho ľudia spoznávali svojho Spasiteľa, a preto je dôležité jeho správne vedenie a evidovanie.

Oficiálnu časť programu tohto vydareného seniorálneho stretnutia zúčastnení ukončili spoločnou piesňou ES 636 a po záverečných slovách a modlitbe brata seniorálneho dozorcu, brat konsenior GES Mgr. Dušan Hrivnák udelil všetkým prítomným požehnanie. Toto seniorálne stretnutie bolo určite požehnaním pre všetkých zúčastnených, a to nie len po stránke odbornej, ale aj duchovnej, o čom svedčili aj následne rozhovory po skončení podujatia.

Spracovala : Mgr. Lucia Fagová, seniorálna kaplánka GES