Stanovisko predsedníctva GES

Stanovisko predsedníctva GES k článku: „Ďalšie disciplinárne hrozby: farára sa snažia prinútiť, aby uznal súčasné vedenie cirkvi“

Predsedníctvo GES týmto reaguje na článok, ktorý sa objavil na webe : https://asloz.sk/dalsie-disciplinarne-hrozby-farara-sa-snazia-prinutit-aby-uznal-sucasne-vedenie-cirkvi/ Celý článok je vykonštruovaný a tendenčný, plný nepresností, nepodložených domnienok, snažiaci sa zdiskreditovať prácu súčasného predsedníctva GES. „Fakty“ v ňom sú vytiahnuté z kontextu, sú čitateľovi podané jednosmerne, snažiac sa poškodiť dobré meno Gemerského seniorátu. Predsedníctvo GES sa preto v plnej miere dištancuje od článku, ktorý je zverejnený na webovom portáli ASLOZ a ktorý bol predtým zverejnený v časopise Lutherus.

Nepresnosť č. 1 : Jelšavský cirkevný zbor sa v minulom roku neodvolal voči výsledkom volieb predsedníctva cirkvi. Spravili tak zbory, ktoré br. farár Bojna administruje. Keď sa br. biskup Sabol počas biskupskej vizitácie jelšavského CZ v roku 2019 br. farára opýtal, z akého titulu toto odvolanie podal, čo bolo na priebehu volieb nelegitímne, nedokázal reagovať. Argumentoval len tým, že mu boli doručené podklady, ktoré mal nechať podpísať kompetentnými, a to je všetko. Toľko k „vlastnému úsudku a odolnosti“ br. farára Bojnu, o ktorých je v článku reč.

Nepresnosť č. 2 : Odstránenie nedostatkov zistených počas biskupskej vizitácie bolo zrealizované predovšetkým vďaka enormnému úsiliu dozorcu a presbyterov CZ Jelšava. Nedostatky, ktoré sa zaviazal odstrániť br. farár, žiaľ, neboli, alebo boli iba čiastočne odstránené. Za konštatovaním, že br. farár „nevie dostatočne využiť ľudský potenciál, ktorý má k dispozícii“ si predsedníctvo GES plne stojí. Konštatovanie: „Ivan Bojna sa podujal väčšinu nedostatkov odstrániť sám a nezaťažovať tým iných ľudí“ – je čistá lož a výmysel. Keby tomu bolo tak, odstránenie nedostatkov by s najväčšou pravdepodobnosťou bolo dopadlo katastrofálne.

Domnienka č. 1 : Autori článku pracujú s mylnou domnienkou, že predsedníctvo GES realizovalo kontrolu odstraňovania nedostatkov s tým účelom, aby br. farár Bojna začal akceptovať nové vedenie cirkvi. Predsedníctvo GES túto kontrolu vykonalo predovšetkým preto, nakoľko tak mu to ukladali výsledky biskupskej vizitácie. Až počas samotnej kontroly z debaty vyplynulo, že presbyteri CZ Jelšava nie sú nadšení z aktivít br. farára Bojnu, ktorými sa jasne hlási k aktivitám vychádzajúcim z kruhov ASLOZ. Jasne poukázali na to, že pokiaľ br. farár s týmito aktivitami neskoncuje, nemôže počítať ani s ich pomocou a podporou do budúcnosti. Predsedníctvo GES tak priamo na mieste br. farára Bojnu povzbudilo k tomu, aby rešpektoval nové vedenie cirkvi, ktoré bolo legitímne zvolené a nevytváral zbytočné napätie medzi členmi CZ Jelšava.

Nepresnosť č. 3 : Br. farár Bojna nie je prenasledovaný. Bol iba kontrolovaný, pričom kontrola zistila vážne nedostatky a pochybenia pri vedení agendy farského úradu jeho osobou. Presbyteri CZ boli v konečnom dôsledku radi, že sa takáto kontrola uskutočnila, pretože mnohé nedostatky, ktoré by sa inak neboli odstránili, sa dali na poriadok. Tak dištriktuálny biskup ako aj senior majú povinnosť podľa CPP kontrolovať CZ. Pokiaľ to niekto vníma ako akt prenasledovania, nech si lepšie naštuduje CPP a nech si nedomýšľa!

Nepresnosť č. 4 : To, čo autori tohto nezmyselného článku vnímajú ako „vyhrážky“ predsedníctva GES, bolo predovšetkým bratským napomenutím a povzbudením k zjednaniu nápravy, ktoré pokiaľ sa nezrealizujú, budú nasledovať konzekvencie.

Nepresnosť č. 5 : To, že br. farár Bojna nevlastní počítač, je v konečnom dôsledku iba jeho vlastnou vinou. Cirkevný zbor mu viackrát počítač kúpiť chcel, na čo br. farár zareagoval tým, že on si vie poradiť aj bez neho. Následne keď sa od neho niečo žiada, br. farár argumentuje, že on to spraviť nevie, nakoľko nemá počítač ani internet na fare. Vyvstáva otázka : Ako pomôcť človeku, ktorý si nechce dať pomôcť? Nie je náhodou absencia počítača a internetu na fare pre br. farára Bojnu iba dobrou výhovorkou a ospravedlňovaním administratívnych nedostatkov jeho farárskej služby? Otázka je tiež, kde v okolí mesta Jelšava sa nachádzajú v článku spomínané internetové kaviarne. Predsedníctvo GES má pritom relevantné informácie, na základe ktorých samotný br. dozorca CZ Jelšava, aktuálny primátor mesta Jelšava, nie raz poskytol br. Bojnovi pomoc v tomto smere (nehovoriac už o ponuke samotného zakúpenia počítača), a to aj mimo jeho pracovných hodín.

P.S.: K oceneniu a poďakovaniu : Niekedy je ťažko oceniť človeka, ktorý ani nevie ako sa píšu zápisnice, neovláda základné administratívne postupy, svojim konaním narobí neraz viacej zmätku a chaosu ako poriadku, a pritom úspešne absolvoval farársku skúšku! Predsedníctvo GES sa bratsky snažilo br. farárovi Bojnovi pomôcť vo viacerých oblastiach. No pokiaľ sa ten istý človek naďalej dopúšťa tých istých chýb, i keď bol napomenutý, a veselo pokračuje v diskreditovaní predstaviteľov seniorátu, či v neuznávaní vedenia ECAV, potom je to prinajmenšom zvláštne a choré. Vyvstáva otázka, o čom nám potom ide. Či o to, aby v cirkvi slúžil hocikto, a dorobil si v nej dôchodok, alebo nám ide o cirkev a jej dobro, o nevyužitý potenciál cirkevných zborov, a potom niekedy treba konať aj rázne.

S úctou

Mgr. Rado Gdovin, senior GES

          Mgr. Michal Terrai, dozorca GES