Usmernenie Zboru biskupov ECAV pre cirkevné zbory ECAV k 2. a 3. fáze uvoľňovania opatrení v boji s koronavírusom

10. marca 2020 vydalo Predsedníctvo ECAV usmernenie, v ktorom oznámilo, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo kultúry rozhodlo o zákaze hromadných podujatí. Toto rozhodnutie sa týkalo aj konania našich Služieb Božích a ďalších obvyklých typov našich stretnutí či mimoriadnych podujatí, a to až do odvolania. Rešpektovali sme ho, z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí.
6. máj 2020 je tým dňom, kedy hlavný hygienik SR opäť povolil slávenie bohoslužieb a my sa, hoci s opatreniami, môžeme vrátiť do našich zhromaždení.

Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré bolo zverejnené, Vás prosíme o dodržiavanie týchto pravidiel:

– vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
– pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
– zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,
– vhodne zohľadniť počet a dĺžku spievaných piesní,
– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
– zo Služieb Božích úplne vylúčiť tých, ktorí majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
– usporadúvať v nedeľu osobitne Služby Božie pre starších ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
– ak to okolnosti vyžadujú – hlavne v početnejších cirkevných zboroch, usporiadať i viacero Služieb Božích, aby každý mal možnosť zúčastniť sa. Podľa vlastného uváženia prosíme nájsť vhodný spôsob, ako zabezpečiť konkrétnu skupinu osôb, ktoré sa zúčastnia Služieb Božích,
– dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
– pred prisluhovaním Večere Pánovej si musí prisluhujúci dezinfikovať ruky. Oplátku treba podávať na ruku, namiesto kalicha treba použiť jednorazové poháriky. Vzhľadom na to, že táto forma nemá v našej cirkvi tradíciu, treba zhromaždenie vhodným spôsobom vo vlastnej réžii inštruovať o spôsobe, ako komunikanti oplátku a víno príjmu. Alternatívu intikciou nedoporučujeme, z hľadiska toho, že nie je možné plne vylúčiť zdravotné riziko tohto spôsobu. K obvyklému sláveniu Večere Pánovej sa vrátime až po úplnom vrátení sa situácie do normálu,
– ruky na záver sa nepodávajú,
– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
– tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať Služby Božie a iné podujatia v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti), prípadne využiť možnosť audio a video prenosu Služieb Božích do exteriéru,
– pri východe z kostola je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a predchádzať združovaniu,
– pohreby či svadby podľa vlastného zodpovedného uváženia pripravovať tak, aby boli pri nich dodržiavané platné hygienické pravidlá.
Dĺžka kázní a príhovorov už nemusí byť radikálne obmedzovaná, ale stále odporúčame zohľadňovať konkrétnu miestnu situáciu,
– podujatia pre deti či mládež podľa vlastného zodpovedného uváženia pripravovať tak, aby boli pri nich dodržiavané platné hygienické pravidlá a aby pre deti či mládež nevznikla riziková situácia.

Bratia a sestry, tešíme sa z ďalšieho uvoľnenia opatrení, ktoré nám umožňujú opäť konať naše Služby Božie a podujatia. V láske Vás vyzývame a povzbudzujeme, aby ste sa vrátili do svojich zhromaždení a konali ich, s dodržiavaním zverejnených usmernení.

Vzhľadom na to, že naše cirkevné zbory sa líšia počtami a vekovým zložením členov, dispozíciou chrámov a ich okolia, časovými možnosťami a mnohými ďalšími faktormi, ktoré tvoria miestnu situáciu cirkevných zborov, nie je možné vydať jedno univerzálne usmernenie pre všetkých a pre všetky prípady, ktoré môžu nastať. Prosíme Vás, aby ste boli Vy sami zodpovední, pružní a prijímali správne rozhodnutia pri organizácii Vašich Služieb Božích a ďalších typov stretnutí.

Pamätajme na to, že nebezpečenstvo šírenia koronavírusu nie je ešte úplne zažehnané. Modlime sa za predstaviteľov štátu a príslušné verejné autority, aby boli múdri pri riešení prebiehajúcej zložitej situácie. Buďme si stále blízki pomocou chorým, starším, osamelým, izolovaným. Solidarizujme sa s rodičmi, ktorí doma vyučujú svoje deti, s tými, ktorí stratili prácu či stabilný príjem, či s tými, ktorí sa dostali do zložitých životných situácií. Buďme trpezliví, ohľaduplní a jednotní. Práve teraz nanovo objavujme silu spoločnej bohoslužby, modlitieb, vzývania nášho, v Ježišovi Kristovi verného, milujúceho a mocného Boha.

Pane Ježiši Kriste, buď so všetkými nami!

Vaši v Pánovi,

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV

Ján Hroboň, biskup ZD ECAV

Peter Mihoč, biskup VD ECAV