Uzávierka starého roka 2019 – Dobroreč, duša moja, Hospodinu …

Dobrorečiť Tebe chceme, Pane, darov Dárca,

Tys bol v roku pominulom náš ochránca, správca.

Viedol si nás cestou žitia, milosť si nám dával

Všetky naše kroky, Pane, Ty si požehnával.

Preto chceme vďaku vyslať, keď už znie hlas zvonu,

Za rok, čos dal šťastne prežiť, k Tvojmu, Pane trónu.

Ž 103, 1-4

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu! 2 Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! 3 On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. 4 Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom.

 

V živote človeka je nemálo chvíľ, keď je jeho srdce naplnené úprimnou vďačnosťou.  Takúto chvíľu vďaky prežívame všetci aj teraz. Zase sa končí jeden rok nášho života a my z Božej milosti stojíme na jeho konci. Keď sme tento rok začínali, nemohli sme s určitosťou povedať, či ho prežijeme. Vďaka PB, prešli sme cezeň živí. Teraz je chvíľa, keď naše srdcia úprimne ďakujú. K vďačnosti nás vyzýva aj prečítaný kázňový text. Od nepamäti zaznieval uprostred Božieho ľudu v jeho najradostnejších chvíľach, keď si Boží ľud uvedomoval, aké veľké veci od PB prijal. Dobroreč duša moja Hospodinu. To sú najkrajšie slová, aké môžu dnes vyjsť z našich úst.

Kresťania, ľud Boží, ďakujme v tejto chvíli z celého srdca PB. Nech neďakujú len kazatelia slova Božieho, ktorí v dnešný večer spievajú v chrámoch ďakovné žalmy. Nech neďakuje len organ, ktorý sa aj dnes rozozvučal na Božiu chválu, nech neďakujú len zvony, ktoré sa rozoznejú na rozlúčku so starým rokom a privítajú nový. Nech ďakuje srdce a duša každého z nás. Dobroreč duša moja Hospodinu a celé moje vnútro Jeho svätému menu. Všetko, čo je v nás nech v tejto chvíli ďakuje PB za mnoho a mnoho Božích darov, ktoré sme v tomto roku prijali.

Dobroreč duša moja Hospodinu a nezabúdaj na žiadne z Jeho dobrodení. Čo sú to za dobrodenia, ktoré nám PB preukazoval? Ako prvú vec nám žalm pripomína – On odpúšťa ti všetky tvoje viny. Kto môže uzatvoriť tento rok bez toho, aby si neuvedomil, koľkých hriechov sa dopustil. Nejeden deň, nejedna chvíľa by na nás mohla žalovať, že sme nežili vždy na Božiu chválu. Tak, ako rok má svoje dni a noci, tak v tom odchádzajúcom roku nie raz noc a tma hriechu vstúpila do nášho života. Napriek tomu všetkému nás PB nezavrhol. Naše hriechy nám odpúšťal, nestratili sme právo obracať sa v modlitbe k Nemu.  Bolo nám dovolené kľakať v pokání k oltáru a stolovať s Ním pri VP. Nie raz splnil naše prosby hojnejšie, ako sme mohli očakávať. To všetko preto, lebo naše hriechy boli odpustené. A tak máme naozaj dôvod vyznávať – dobroreč duša moja Hospodinu, lebo On odpúšťa ti všetky tvoje viny.

Dôkazom toho, že nás PB nezavrhol bolo i zdravie, ktoré sme v minulom roku od PB prijímali. Naozaj má pravdu 103  žalm, keď hovorí –  On uzdravuje všetky tvoje nemoci. Možno niekto osobne nedostával dar zdravia práve v najhojnejšej miere, možno niekto z vás práve v minulom roku svoje zdravie stratil. I také chvíle môžu prísť do nášho života, ale predsa väčšina z nás zo svojich nemocí i vychádzala. Nemoce prichádzali a vďaka PB i odchádzali. Boli ako mráz, ktorý udrie, ale zase povolí. A keď snáď niekde nemoc i panovala, od hrobu sme boli zachránení.

Môžeme vyznávať spolu so 103 žalmom – život ti vykupuje z hrobu. My ľudia nikdy nemáme od hrobu ďaleko. Koľkokrát stačí maličkosť a viacej nás niet. Aj tento rok sme to mohli vidieť na niektorých pohreboch, aký nestály je náš ľudský život. Nuž, ak sme tento rok šťastne prežili, buďme za to vďační PB, že platili pri nás slová žalmu – On je Ten, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci. Život ti vykupuje z hrobu.

Ale PB nás v odchádzajúcom roku nielen chránil, On nás aj bohato obdarúval. Venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. Spomeňme, koľko dobrých vecí vstúpilo v tomto roku do nášho života, s ktorými sme ani nerátali, žeby prišli. Niekde sa narodilo zdravé dieťatko, inde mladí ľudia našli jeden druhého na svoju celoživotnú púť, darilo sa nám možno lepšie v práci, možno boli veci s ktorými sme si robili starosti ako dopadnú a práve tento rok ich pre nás priaznivo rozriešil. PB nám tento rok ovenčil milosťou a milosrdenstvom. A tak nech zazneje v tejto chvíli naša vďaka PB za prežitý rok života.

Dobroreč duša moja Hospodinu a celé moje vnútro Jeho svätému menu. Nemyslíme si, že všetky úspechy, všetky dary sú len výsledkom našich prác a nášho úsilia. Isteže, bez toho sa to nemohlo zaobísť. Ale čo je dôležité, PB naše úsilie a práce požehnával. Dával im zdaru.  Tak, ako na poli nestačí len orať, siať a brániť, ale ak má byť úroda, musí prísť aj z neba dážď a slnko, inak všetka práca roľníkov by vyšla navnivoč, ani v živote nestačí len to, čo my konáme. Bez Božieho požehnania by nejedna naša práca bola márna. A tak ďakujme v tejto chvíli predovšetkým PB. Žalm nám hovorí jasne – dobroreč duša moja Hospodinu a nezabúdaj na žiadne z Jeho dobrodení. Na žiadne. Naše deti učíme tomu, že za všetko, čo dostanú, majú poďakovať.  Čo učíme deti, nech vieme urobiť aj my dospelí – PB ďakovať za všetko. Neukončme tento rok bezmyšlienkovite, nevďačne. Teraz, keď hodiny odbíjajú posledné chvíle, aspoň na moment zamyslime sa nad tým, čo všetko sme prijali od PB a v úprimnej modlitbe takto Mu vzdajme chválu a ďakujme:

V posledný večer odchádzajúceho roka skláňame sa pred Tebou PB náš. Cítime všetci, že je to chvíľa v živote, keď sme nútení myslieť na seba, na pominuteľnosť časného života. Obraciame svoj zrak späť, aby sme Ti ako vďačné deti vzdali vďaku, že si nás cez uplynulý rok opatroval, chránil, na tele i duši bohato požehnával. Tvoje slovo ukazovalo nám cestu života, zobúdzalo a utužovalo nám srdcia. My sme Ťa však mnohými hriechmi zarmucovali, Tvoju dobrotivosť zneužívali a tak sme si zaslúžili Tvoj hnev. Prosíme, nalož s nami podľa svojho milosrdenstva. Odpusť nám všetky hriechy a nespomínaj nám ich viac. Daj nám ducha pokory, aby sme si pripustili k srdcu vážne napomenutia uplynulého času, ale aj ducha nádeje, aby sme sa tešili z Tvojich dobrodení. Dobrorečíme Ti za všetko, čo sme prijali a s Tvojou pomocou a požehnaním chceme nový rok započať.

Amen

Mgr. Marta Klátiková, námestná farárka v CZ Mokrá Lúka