V Chyžnom inštalovali zborovú farárku

„ Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj  sa, veď ja som tvoj  Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.“                                         Izaiáš 41,10

  1. 5. 2019 po Veľkej noci sa v našom Evanjelickom cirkevnom zbore konala radostná slávnosť inštalácie Mgr. Emílie Völgyiovej. Po 12 rokoch svojej služby v CZ ECAV Chyžné a úspešnej voľbe si ju členovia cirkevného zboru zvolili na obdobie 10 rokov ako svoju zborovú farárku.

Inštalácia zborového farára nie je každodennou udalosťou, veď aj v našom cirkevnom zbore sa konala po takmer 19 rokoch. Je to veľká radosť pre celý náš seniorát a hlavne pre nás členov cirkevného zboru Chyžné. Slávnosť inštalácie je dôkazom toho, že Pán Boh je ešte stále živý v našich srdciach aj v cirkevnom zbore.

Pozvanie na slávnostné služby Božie prijalo predsedníctvo Gemerského seniorátu- brat senior Mgr. Radovan Gdovin a brat seniorátny dozorca Mgr. Michal Terrai, ako i  bratia farári a sestry farárky z nášho seniorátu, starostovia obcí Chyžné, Lubeník, Magnezitovce a Revúcka Lehota, riaditeľ a zástupkyňa ZŠ s MŠ Sama Tomášika v Lubeníku, zástupkyňa MŠ v Lubeníku, riaditeľka ZUŠ Revúca, ako i  rodina, priatelia a známi sestry farárky.

V úvode všetkých pozdravil a privítal brat dozorca Ondrej Málik. Liturgiou poslúžili velební bratia farári a sestry farárky, menovite senior Mgr. Radovan Gdovin, konsenior Mgr. Dušan Hrivnak, Mgr. Adriana Hrivnaková, Mgr. Janka Ilčisková, Mgr. Emília Velebírová, Mgr. Lucia Fagová.

Slávnostný akt inštalácie vykonal brat senior Mgr. Radovan Gdovin, ktorý sestru farárku povzbudil, aby sa vo svojej službe, ako aj vo svojom živote nechala viesť dobrým pastierom Pánom Ježišom Kristom, a to na základe slov z proroka Izaiáša 41, 10.

Zvesťou slova Božieho na biblický text Žalm 23 poslúžil brat konsenior Mgr. Dušan Hrivnak. Program slávnosti obohatil domáci spevokol piesňou „Credo in unum Deum“ a piesňou „ Vzácny dar svoj živú vieru“. Odzneli príhovory predstaviteľov cirkevného zboru, seniorátu a starostu obce. Potom sa novoinštalovaná sestra farárka tiež krátko prihovorila.

Aj my, členovia cirkevného zboru, chceme poďakovať Pánu Bohu za to, že kroky sestry farárky nasmeroval práve k nám. Pre pôsobenie našej už zborovej sestry farárky v cirkevnom zbore vyprosujeme od Pána hojnosť Jeho požehnania a v práci na Jeho vinici prajeme pevné zdravie, veľa síl a spokojnosti. Nech sám Pán Boh žehná jej kroky.

 

členovia CZ ECAV Chyžné

Tu si môžete prečítať inštalačný príhovor br. seniora GES Mgr. Radovana Gdovina :

Inštalácia zb. farárky – Chyžné-converted(1)