V Gemerskej Polome majú novú zborovú farárku

Dňa 7. novembra 2021 sa v evanjelickom a.v. chráme Božom v Gemerskej Polome konal volebný konvent, na ktorom si prítomní členovia Cirkevného zboru pod vedením zástupcov Gemerského seniorátu volili svoju novú zborovú sestru farárku. Jedinou kandidátkou bola Mgr. Janka Kendžurová, ktorá doposiaľ pôsobila ako seniorátna kaplánka Liptovsko – oravského seniorátu. Nakoľko konventom bola sestra farárka jednomyseľne zvolená, začala plynúť 15 dňová apelačná doba. Tá sa naplnila 22.novembra 2021. Keďže počas 15 dní nikto z oprávnených nepodal žalobu proti výsledku volieb, voľba nadobudla právoplatnosť. Od 23. novembra 2021 má tak Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Gemerská Poloma svoju novú zborovú farárku. Novej zborovej sestre farárke Mgr. Janke Kendžurovej prajeme na novom pôsobisku hojnosť Božieho požehnania, zdravia, múdrosti, síl a darov Ducha Svätého.  Tiež to, aby jej prostredie Gemera učarovalo a aby si vytvorila pekný vzťah so svojou novou duchovnou rodinou. Ako predsedníctvo Gemerského seniorátu pevne veríme, že to nebude voľba „na rok“, „na dva“, ako sa to, žiaľ, stalo v posledných dvoch prípadoch, ale že sa medzi nami nová sestra farárka „zohreje“ dlhšie a jej pôsobenie a služba bude požehnaním nielen pre Cirkevný zbor Gemerská Poloma, ale tiež pre celý Gemerský seniorát.

Mgr. Rado Gdovin, senior GES                                                                                                       PhDr. Michal Terrai, dozorca GES