V Gemerskej Polome vzdali úctu Dr. Júliusovi Madarásovi

Cirkevný zbor ECAV v Gemerskej Polome prežíval v sobotu 12.10.2019 slávnostné a nevšedné chvíle. Pri príležitosti 100. výročia narodenia ThDr. Júliusa Madarása, ktorý ako zborový farár pôsobil v Gemerskej Polome v rokoch 1968 – 1990, bola odhalená pamätná tabuľa bývalým farárom pôsobiacim v tunajšom cirkevnom zbore v rokoch 1784 – 1990 a prezentovaná bola vydaná kniha autorov Ján Chanas – Marta Mikitová: Gemerská Poloma – Ev. a v. cirkevný zbor a jeho farári 1590 – 2019.

Slávnostných služieb Božích sa zúčastnili dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV Mgr. Slavomír Sabol, senior Gemerského seniorátu Mgr. Radovan Gdovin, emeritný biskup Východného dištriktu Mgr. Igor Mišina, zborový farár v Muránskej Dlhej Lúke a konsenior GES Mgr. Dušan Pavel Hrivnák, zborová farárka a konseniorka GES vo Vyšnej Slanej Mgr. Karmen Želinská, emeritný farár v Betliari Mgr. Ján Gdovin, bývalí zboroví farári v Gemerskej Polome Mgr. Janka Maťová, zborová farárka v Poprade-Matejovciach, Mgr. Martin Bobák, námestný farár v Nitrianskej Strede a Mgr. Miroslav Maťo, zborový farár v Batizovciach.

Prítomná bola aj starostka Gemerskej Polomy Lillian Bronďošová, poslanci Obecného zastupiteľstva, predstavitelia spoločenských organizácií, starosta Betliara Ľubomír Zatroch a dozorca CZ Betliar Viliam Grieger, zástupca seniorálneho dozorcu GES a primátor Jelšavy MVDr. Milan Kolesár a cirkevníci a obyvatelia Gemerskej Polomy a okolia, ktorí zaplnili priestor kostola do posledného miesta.

Slávnostnú kázeň Slova Božieho mal dôstojný brat biskup Východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol, v ktorej zdôraznil význam poznania našej minulosti a vlastných dejín ako nevyhnutnosť, ak si národ i jednotlivec má uchovať svoju idenditu. Vyzdvihol morálny odkaz ThDr. Júliusa Madarása, ktorý v ťažkých rokoch nedávnej minulosti bol za svoje presvedčenie nespravodlivo odsúdený a väznený a podal ho ako vzor pre jeho teologickú odbornú spôsobilosť, ale aj kvôli jeho pozitívnemu a ľudskému prístupu k svojmu okoliu.

Po pôsobivej piesni ,,Svojho Pána sláviť chcem“ v podaní zborového spevokolu Gemerská Poloma predstavil predchádzajúci dlhoročný starosta obce Ján Chanas pamätnú tabuľu venovanú bývalým farárom a Mgr. Marta Mikitová oboznámila s obsahom vydanej publikácie, ktorá podáva informácie o všetkých evanjelických farároch, ktorí pôsobili v CZ Gemerská Poloma od roku 1590 až do dnešných čias a zaznamenáva aj značnú časť polomských cirkevných dejín.

Sviatočnému zhromaždeniu sa prihovorili aj zástupca zborového dozorcu Ján Očkaík, domáci zborový  brat farár Mgr. Daniel Gdovin, zborový farár v Batizovciach Mgr. Miroslav Maťo a dcéra ThDr. Júliusa Madarása, Jela Chudíková, ktorá v krátkosti charakterizovala činnosť svojho otca a jeho životné postoje.

Po zaspievaní hymny Hrad prepevný je Pán Boh náš sa účastníci presunuli pred budovu ev. fary, na ktorej bola odhalená pamätná tabuľa bývalým farárom, ktorí v cirkvi a obci zanechali od roku 1784 kus svojej plodnej práce. Sú to Michal Hankóczy, Karol Kellner, Gustáv Kellner, Ľudovít Linczényi, Ján Paulov, Rastislav Tupý a Július Madarás.

Zaspievaním hymnickej piesne od Karola Kuzmányho Kto za pravdu horí bola slávnosť dôstojne ukončená. Následne si všetci v areáli kostola a fary mohli prezrieť výstavku fotografií, dokumentujúcu život Júliusa Madarása a ostatných farárov, fotografie z dávnych konfirmácií a z bývalého života zboru. Po priateľských rozhovoroch a spoločnom obede pozvaných hostí sa bratia farári rozišli do svojich zborov a ostatní účastníci do svojich domovov, naplnení duchom povznášajúcej slávnosti.

Spomienka na Júliusa Madarása, odhalenie pamätnej tabule i vydanie knihy sú vyjadrením uznania a rešpektu k výnimočným jednotlivcom, ktorí formovali a budovali náboženskú pamäť ako súčasť kolektívnej pamäti tunajšieho spoločenstva. Poznanie vlastných dejín a hrdosť na všetko čo naši predkovia vytvorili, a zároveň ocenenie toho, čo vytvárajú a zveľaďujú naši súčasníci, je jedným zo základných predpokladov úspešného života a nášho ďalšieho napredovania. Preto všetkým farárom účinkujúcim v Gemerskej Polome patrí veľké poďakovanie za vykonanú prácu v prospech evanjelickej a. v. cirkvi i v prospech rozvoja obce a jej obyvateľov.

Poprajme Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a jej cirkevnému zboru v Gemerskej Polome veľa požehnaných dní a rokov, nech je naďalej pre nás prameňom viery, obrazom nášho života a zdrojom rady, útechy a potešenia v každej životnej situácii.

Mgr. Marta Mikitová

Fotografie Ing. Stanislav Kejík a Mgr. Janka Maťová