V Gočove zasadal výročný konvent GES

V sobotu 30. marca 2019 sa stretlo 105 delegátov Gemerského seniorátu ECAV v chráme Božom v Gočove, aby spoločne zhodnotili uplynulý rok 2018 na výročnom seniorálnom konvente.

Zasadnutie sa začalo v chráme Božom v Gočove službami Božími, kde nám zvesťou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV Mgr. Slavomír Sabol. Hovoril o pravej podstate pôstu a poukázal na fakt, že často dnes ľudia vidia iba svoj vlastný osoh, vlastné potreby, svoje ego a zabúdajú na Kristovu lásku, na to, čo je skutočné, podstatné a trvácne v živote.

Po Službách Božích otvoril zasadnutie brat seniorálny dozorca GES Mgr. Michal Terrai, ktorý celý priebeh konventu viedol. Postupne odzneli jednotlivé správy o fungovaní Gemerského seniorátu, ako prvá to bola správa brata seniora GES Mgr. Radovana Gdovina. Ďalej to boli správy o vnútromisijnej činnosti, o pohybe ľudnatosti a domovom hospodárení, o výchovnej činnosti, o spoločenstve evanjelických žien, o činnosti seniorálneho presbyterstva a seniorálneho archívu, správa o hospodárení a správa kontrolnej skupiny. V závere správ bol predložený aj návrh rozpočtu na rok 2019.

Súčasťou programu bola aj voľba funkcionárov na uprázdnené funkcie v Gemerskom senioráte. Išlo o voľbu náhradníka na dištriktuálny konvent z radov ordinovaných (Mgr. Karmen Želinská, zb. farárka vo Vyšnej Slanej a konseniorka GES) , seniorálneho presbytera z radu ordinovaných (Mgr. Martina Gdovinová, zb. farárka vo Vlachove),  predsedu vnútromisijného výboru (Mgr. Jana Ilčisková, zb. farárka v Štítniku) a voľbu zástupcu seniorálneho dozorcu (MVDr. Milan Kolesár, zb. dozorca v Jelšave).  Do každej funkcie bol navrhnutý jeden kandidát, ktorý bol následne aj zvolený.

Ďalším bodom programu bola zmena Štatútu Gemerského seniorátu, ktorá sa týkala počtu cirkevných zborov, keďže v uplynulom roku bol zrušený Cirkevný zbor Rozložná, a taktiež sa táto zmena týkala zníženia počtu konseniorov z 3 na 2. Aj tieto zmeny boli s úctou a v duchu bratsko – sesterkej lásky prijaté a schválené.

V závere rokovania jeden z konventuálov požiadal predsedníctvo Gemerského seniorátu, aby sme prijatím uznesenia vyjadrili podporu novozvolenému predsedníctvu našej drahej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Trápenie, ktoré naša Evanjelická cirkev prežíva, sa týka nás všetkých, a aj preto je potrebné, aby sme sa ako cirkev opäť zomkli, spojili a v duchu lásky Kristovej budovali to, čo nám naši predkovia zanechali. Na jednotu spoločenstva úplne na záver konventu nabádal aj brat biskup Východného dištriktu ECAV  Mgr. Slavomír Sabol, ktorý vo svojom pozdrave podporil konventuálov, aby sa za svoju cirkev modlili a navzájom sa podporovali v jej budovaní.

Vďaka Pánu Bohu za Jeho vedenie a požehnaný, múdrosťou naplnený čas. Zároveň patrí veľká vďaka predsedníctvu Gemerského seniorátu za dôslednú prípravu celého rokovania a v neposlednom rade patrí obrovské poďakovanie cirkevnému zboru Vlachovo filiálke Gočovo za milé prijatie, výbornú prípravu a organizáciu celého podujatia. Nech Pán Boh požehnáva prácu, ktorú v Jeho mene konáme.

Mgr. Jana Ilčisková, zborová farárka CZ ECAV Štítnik

foto : Mgr. Michal Terrai, dozorca GES