V Kameňanoch si pripomenuli 40. výročie úmrtia kňaza Martina Viesta

Martin Viest

Evanjelický kňaz, osvetový pracovník

* 27.8.1907 Revúca

+ 25.9.1979

Obecný úrad Kameňany, Základná škola Kameňany, Jednota dôchodcov Kameňany, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kameňany pri spomienke 40. výročia úmrtia evanjelického farára Martina Viesta usporiadal spomienkové stretnutie počas stredotýždňovej večierne v zborovej sieni cirkevného zboru 26.9.2019. Na začiatku  v rámci úvodnej liturgie administrátor Mgr. Ivan Bojna privítal prítomných, rodinu pána farára Martina Viesta, zástupcov obce, základnej školy, Jednoty dôchodcov, občanov obce a veriacich cirkevného zboru. V kázni sa prihovoril na text Žalmu 84,6,  kde pripomenul 40 ročnú službu v cirkevnom zbore a obci ktorá oslovila a ovplyvnila najmenej jednu generáciu veriacich a tá dodnes naňho s láskou a úctou spomína. To je dôvod prečo sme sa stretli na tomto mieste po 40 rokoch, keď bol do večnosti povolaný nebeským Pánom, poznamenal administrátor CZ. Rozlúčky s pánom farárom sa vtedy zúčastnilo množstvo veriacich a spoločenstvo kňazov spolu s biskupom Východného dištriktu,  ako je to zaznamenané v matrike cirkevného zboru.

Následne priblížil jeho životopis. V školských rokoch 1919/1920 – 1922/1923 a 1924/1925 – 1927/1928 študoval a maturoval na Československom reálnom gymnáziu v Revúcej. Teológiu študoval v Bratislave a jeden rok v Paríži. Ordinovaný bol 26. júna 1932. Potom ako kaplán pôsobil štyri roky v Ratkovej. Od februára 1936 bol farárom v Malej Čalomii. Keď obec pripadla k Maďarsku, o krátku dobu ho zbavili služby a z krajiny vyhostili. Od 15. februára 1939 bol administrátorom a od 9. novembra 1941 až do svojho skonu farárom v Kameňanoch. Od marca 1967 administroval aj nandražsko-rákošský zbor.

Bol dekanom Ratkovského dekanátu a seniorálnym presbyterom. Venoval sa osvetovej a kultúrnej činnosti, hrával divadlá. Patril medzi zanietených členov Matice slovenskej a Československého Červeného kríža. V obci a okolí vyvíjal priekopnícku prácu pre dobrovoľné darcovstvo krvi, ktorého bol sám príkladom. Z dobových fotografií a autentických historických materiálov materiálov bol vyhotovený tabuľový banner, ktorý bude umiestnený v zborovej sieni ako pamiatka na pána farára a bol vystavený pre všetkých prítomných počas spomienkového podujatia.

Po zvesti Božieho slova sa prítomným prihovorila zástupkyňa starostu pani Helena Nižníková. Pripomenula veľmi pekný odkaz na jeho službu pre obyvateľov obce a poďakovala zaňho pánu Bohu. Potom sa deti základnej školy prihovorili nábožnou piesňou a duchovným programom. V záverečnej liturgii sme zaspievali nábožnú pieseň ako ju ich naučil dlhoročný duchovný pastier – Smieť žiť pre Krista.

Následne sme išli na miesto posledného odpočinku duchovného pastiera,  kde odznela smútočná liturgia. Po nej sme pokračovali v osobných rozhovoroch, spomienkach  v miestnosti farského úradu,  kde pôsobil v našej obci a v cirkevnom zbore. Tam nás prijali zástupkyne Jednoty dôchodcov,  ktoré pripravili pohostenie pre prítomných. Nasledovne námestný farár spolu s dozorcom cirkevného zboru Františkom Molnárom priblížili prácu a život cirkevného zboru. Potom sme prešli do chrámu Božieho v Kameňanoch, kde prebieha 8. etapa rekonštrukcie goticko – románskeho kostola so vzácnymi stredovekými nástennými maľbami.

Ing. Dušan Ďuriška