V Ochtinej si zvolili novú zborovú dozorkyňu

K 30.septembru 2020 sa v cirkevnom zbore Ochtiná rozhodla z osobných dôvodov sestra K.Nemčková rezignovať na funkciu dozorkyne cirkevného zboru. Toto rozhodnutie cirkevný zbor v Ochtinej akceptoval. Preto v cirkevnom zbore bola nastolená závažná otázka: Kto dokáže túto funkciu dôstojne vykonávať? Na túto otázku cirkevný zbor našiel rýchlu a jedinú
odpoveď v osobe sestry Mgr. Evy Vidovej Dis.art,  ktorá toho času vykonáva funkciu presbyterky a kantorky cirkevného zboru. Túto skutočnosť cirkevný zbor v Ochtinej veľmi oceňuje uvedomujúc si nedostatku ľudí nie len v našom cirkevnom zbore, ale aj v celej našej cirkvi. Preto sa v cirkevnom zbore pod vedením predsedníctva GES konalo kandidačné presbyterstvo, na ktorom boli oboznámení s nomináciou sestry E.Vidovej aj samotní presbyteri cirkevného zboru. Táto nominácia bola jednomyseľne prijatá všetkými presbytermi. Zároveň  bol oznámený termín voľby novej dozorkyne cirkevného zboru. Tým termínom bol 29.november 2020, teda prvá nedeľa adventná. A tak sa cirkevný zbor v  Ochtinej zišiel na spoločných službách Božích aj s fíliou Rochovce, aby po službách Božích vykonali voľbu novej dozorkyne cirkevného zboru. Túto voľbu podľa cirkevných predpisov viedlo predsedníctvo Gemerského seniorátu ECAV v zastúpení seniora brata Mgr. Radovana Gdovina a dozorcu PhDr. Michala Terraia. Cirkevný zbor Ochtiná jednomyseľne do funkcie
dozorcu cirkevného zboru zvolil sestru Mgr. Evu Vidovu Dis.art . Pri tejto príležitosti sa diakon Martin Dudáš spolu s kurátorkou cirkevného zboru sestrou Libušou Faškovou poďakoval bývalej dozorkyni, sestre Kvetoslave Nemčkovej, za doterajšiu spoluprácu. Zároveň sa cirkevný zbor poďakoval aj novej dozorkyni, sestre Evke Vidovej, že prijala túto zodpovednú funkciu, hoci dnešné časy sú zložité, tak z pohľadu pandémie Covid-19, ako aj z pohľadu nového financovania našej cirkvi.

diakon Martin Dudáš