V Revúcej si zvolili novú zborovú dozorkyňu

Dňa 14. mája 2023 sa na pôde Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Revúca konal volebný konvent za účelom zvolenia zborového dozorcu, nakoľko táto funkcia bola v Cirkevnom zbore riadne neobsedá plných 10 rokov. Nakoľko z kandidačného presbyterstva vzišla jediná kandidátka, v tajnej voľbe sa hlasovalo o nej. Keďže v rámci 15 dňovej apelačnej doby proti výsledku voľby a spôsobu hlasovania nikto nepodal žalobu, konštatujeme, že dňa 30. mája 2023 voľba nadobudla právoplatnosť. Takto ako predsedníctvo Gemerského seniorátu s radosťou prehlasujeme, že za zborovú dozorkyňu CZ ECAV na Slovensku Revúca bola zvolená sestra Anna Vrbiarová, a to na 6 ročné funkčné obdobie v rozmedzí 30.5.2023 – 29.5.2029. Novozvolenej sestre zborovej dozorkyni vyprosujeme pevné zdravie, hojnosť Božieho požehnania, múdrosti, nadhľadu ako aj vedenie Ducha Svätého pre jej službu.

Mgr. Rado Gdovin, senior GES

PhDr. Michal Terrai, MBA, dozorca GES