Vianoce na Ratkovskej doline

Ratkovská dolina, ukrytá v krásnej prírode Gemera. Len história svedčí o sláve a ľudnatosti množstva dediniek tejto doliny. Aj tu však zavítali Vianoce. Spoločne sme prežívali radosť z narodeného Krista v Betleheme. Aj v týchto dedinkách sme sa tešili z prejavenej Božej milosti, ktorá sa zjavila všetkému ľudu a teda aj nám v našej doline.

Spoločne sme prežívali prípravný čas adventu, ktorý je očakávaním príchodu Krista Pána. Tak tomu bolo aj v našich, dnes už svetu skrytých dedinkách.

Vzácne pre nás boli aj Adventné večerné Služby Božie v Ratkovskom Bystrom, na ktorých sme sa pravidelne stretávali. Posledné adventné večierne však boli trochu iné než sme zvyknutí. Boli totiž spojené s adventným pásmom hudby. Konali sa 20. decembra 2023 o 17:00 v modlitebni pri farskom úrade v Ratkovskom Bystrom. Účinkovali žiaci Základnej umeleckej školy v Hnúšti, štúdia pre dospelých: Mgr. Alica Brsková a Mgr. Vladimír Vančík. Doprevádzal ich p. učiteľ ZUŠ Hnúšťa- Peter Majoroš, Dis. art., ktorý je aj korepetítorom skladieb.

Na úvod zaznelo organové prelúdium v podaní zborového brata farára Mgr. Vladimíra Vančíka a Petra Majoroša Dis. art.. Zahrali prelúdium Maestoso od Mikuláša Schneidera Trnavského v organovom podaní pre 4 ruky.

Po úvodnej liturgii nasledovala kázeň. V nej sme sa s bratom farárom Vančíkom zamýšľali nad situáciu Márie, ktorá bola v očakávaní na narodenie Krista. Síce si uvedomovala veľkosť Božieho požehnania a to veľmi dobre, predsa len hovorí o sebe ako o pokornej služobníčke Božej. Spoločne sme si vysvetlili, čo znamenalo jej vyjadrenie: „Blahoslaviť ma budú medzi národmi“…

Po týchto slovách sme sa spoločne pomodlili a ďalej sme mohli rozmýšľať nad myšlienkami Božieho slova. To nám už zahrala Mgr. Alica Brsková na priečnej flaute skladbu „Stromy v zime“. Autorom skladby je Tim New. Hudobným doprovodom znovu sprevádzal Peter Majoroš, Dis. art.

Nasledovala záverečná liturgia so spevom piesne. Po záverečnom slove br. farára nám ako postlúdium zazneli tóny piesne: Biele Vianoce od Irvinga Berlina. Skladbu nám zahral na alt saxofóne brat farár a doprevádzal ho Peter Majoroš Dis. art. A tak sme sa rozišli spoločne domov naplnení očakávaním pravej podstaty Vianoc.

Ani sme sa nenazdali a mali sme Štedrý deň a Štedrý večer. Aj v dedinkách Ratkovskej doliny sme zažívali radosť zo zvesti anjelov: „Narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán!“ V obciach Ratkovskej doliny sme hovorili aj o najvzácnejších daroch. Boh nám dal tie najvzácnejšie v Kristovi Ježišovi. Avšak, každý dar má zmysel, iba ak si ho vážime a používame. Tak je to aj s Božím darom lásky a milosti v Kristovi Ježišovi. Táto zvesť zaznievala aj v obci Ratková. Hoci je táto obec nenápadná a pomaly vyľudnená, stretli sme sa v radostnom nadšení z narodeného Krista skutočne v hojnom počte. Túto radosť nám znásobilo iste aj vystúpenie detí.

Po kázni vo Vianočnom programe nám zmysel Vianoc pripomenuli deti z Ratkovej. Na úvod nám zaspievali pieseň: „Narodil sa nám Spasiteľ“. Následne nám poetickým pásmom pripomenuli čo sa nám to vo Vianociach udialo a kto to medzi nás prichádza. Záverom zaspievali pieseň „Počujete spievať zvony Vianočné“. Iste nikomu neuniklo, že naše detičky boli rómskeho pôvodu a tak im za ochotu, aj zodpovednú prípravu patrilo: „Palikerav“, teda- vďaka. Boli to síce často náročné nácviky. Ale naše deti v Ratkovej dokázali, že sú šikovné a dokážu niesť Vianočnú zvesť medzi iných aj takýmto spôsobom. Pred tým, ako sme spoločne zaspievali pieseň „Tichá noc“ si ešte detičky prevzali aj malé prekvapenie za krásne spestrenie Vianočnej radosti.

A tak aj v počtom malej Ratkovskej doline, skrytej v horách Gemera sa mohla dôležitá zvesť Vianoc šíriť a napĺňať naše mysle a srdcia láskou, milosťou Božou a ľudskosťou.

Mgr. Vladimír Vančík- zborový farár CZ ECAV Ratkovské Bystré