Výročný konvent Gemerského seniorátu pod klenbami štítnického chrámu

Hodnotenie roku 2019 na seniorátnej úrovni sa uskutočnilo v sobotu 27. júna 2020 v chráme Božom v Štítniku, kde na výročnom seniorátnom konvente GES sa zišlo spolu 105 delegátov s právom hlasovať. Konvent bol započatý úvodnou modlitbou, ktorú predniesla Mgr. Karmen Želinská, konseniorka GES. Po nej brat seniorátny dozorca Mgr. Michal Terrai všetkých prítomných privítal a konvent započal procedurálnymi záležitosťami a jeho zriadením. Po odsúhlasení navrhnutého programu, ktorý bol bez pripomienok schválený a prijatý, sa začalo rokovanie. Uznesenia a zápisnica z minuloročného výročného seniorátneho konventu, konaného 30.03.2019 v chráme Božom v Gočove (fília CZ ECAV Vlachovo), boli prečítané bratom zapisovateľom Mgr. Viliamom Solárikom a bez pripomienok schválené a zobraté na vedomie. Nakoľko sa v senioráte GES končil mandát niektorým členom seniorátneho presbyterstva, tiež iných pozícií, museli byť uskutočnené aj voľby. Pri uvedených pozíciách sa uchádzal všade iba jeden navrhnutý kandidát a nebol navrhnutý žiadny iný z pléna. Nakoľko v cirkvi sa voľby realizujú v zásade tajnou formou, brat konsenior Mgr. Dušan Pavel Hrivnak navrhol spôsob voľby aklamačným spôsobom (teda zdvihnutím ruky). Tento spôsob bol prijatý. Každý navrhnutý kandidát bol s vysokým počtom zvolený. Nakoľko im plynie od zvolenia 15 dňová apelačná doba, svojich pozícii sa oficiálne ujmú až po tejto dobe. Všetkým zvoleným brat seniorátny dozorca GES po uskutočnení voľby zablahoželal. Nosnými bodmi konventu boli správy za rok 2019. Správu seniora GES Seniorská správa za rok 2019-converted predniesol a hodnotenie roku 2019 urobil vznešený brat senior GES Mgr. Radovan Gdovin,  ktorý po biblickom úvode a zamyslení urobil hodnotenie každého cirkevného zboru pôsobiaceho v GES. Niekde bolo počuť slová ostrejšie, teda skôr upozorňujúce na problémy v CZ, tiež ale aj údaje o zborových aktivitách, o prácach a všetkých cirkevných úkonov (krsty, konfirmácie, pohreby). Azda to boli slová naozaj adresované niektorým tvrdšie, ale veríme, že na zamyslenie pre nich a pre „nové naštartovanie“. Brat senior hodnotil aj seniorátne akcie uskutočnené v roku 2019. Niektoré boli uskutočnené prvý krát (Ples Gemerského seniorátu, Deň Gemerského seniorátu), tiež mládežnícke akcie  uskutočnené Vnútro misijným výborom pri GES, a samozrejme týmto všetkých prítomných delegátov prizval k ich účasti na pripravovaných podujatiach aj v roku 2020. Veríme, že sa budú môcť organizovať, nakoľko je obdobie, kedy pandémia Covid 19 ešte stále pretrváva. Pre uvedený pandemický problém boli aj organizačné dôvody tohto zasadania seniorátneho konventu v obmedzenej podobe (zasadanie v chráme Božom a dodržiavanie opatrení). Po Správe seniora GES nasledovali ďalšie správy, ktoré všetky boli v dostatočnom časovom predstihu uvedené pre delegátov na webovej stránke Gemerského seniorátu. Všetci duchovní boli niekoľkokrát požiadaní o ich sprístupnenie pre všetkých delegátov z cirkevných zborov. Nasledovala Správa o vnútornej misii, Správa o výchovnej činnosti, Správa školského dekana, Správa o pohybe obyvateľstva a domovom hospodárení, Správa o činnosti seniorátneho presbyterstva za rok 2019, Správa o činnosti SEŽ, Správa o seniorátnom archíve, tiež správy finančného charakteru a to – Účtovná uzávierka za rok 2019 a návrh rozpočtu pre rok 2020ako aj Správa Revíznej komisie za rok 2019. Nakoľko všetky správy boli sprístupnené,  ich prečítanie nebolo okrem tých finančných potrebné. Pre rok 2020 schválil konvent vyrovnaný rozpočet. Všetky ostatné správy boli schválené.  Po bode prednesených správ sa pokračovalo v schválenom programe, kedy nasledovala rozprava k uvedeným správam. Nakoľko v senioráte pôsobí aj jeden nový kaplán Mgr. Peter Hlavatý, v CZ Rožňavské Bystré, Rakovnica, dostal možnosť stručne sa predstaviť. Po jeho slovách bol otvorený bod voľné návrhy, a tiež prijatie uznesení. Návrhová komisia v zložení Mgr. Adriana Hrivnákova, Mgr. Daniel Gdovin, Ján Greguš, predniesla uznesenia. Tieto a ostatné doplňujúce boli prijaté a rokovanie sa týmto ukončilo. mVšetkým zúčastneným brat seniorátny dozorca GES poďakoval za účasť, za zdarný priebeh rokovania a poprial požehnanú prácu vo svojich CZ. Záverečnou modlitbou konseniora GES Mgr. Dušana Pavla Hrivnaka bolo zasadanie seniorátneho konventu GES ukončené.

Mgr. Michal Terrai, dozorca GES

Foto : Mgr. Michal Terrai