Zo zasadnutia presbyterstva GES

Dňa 16.9.2019 sa v priestoroch historickej budovy Mestského úradu v Jelšave konalo zasadnutie presbyterstva Gemerského seniorátu. Na úvod všetkých prítomných privítal Mgr. Michal Terrai, dozorca GES, ktorý aj celé zasadnutie moderoval. Zvlášť privítal nových presbyterov GES, ktorí boli zvolení na seniorálnom konvente. Úvodným biblickým zamyslením poslúžila novozvolená presbyterka GES Mgr. Martina Gdovinová, zb. farárka v CZ Vlachovo. Po procedurálnych úkonoch, schválení zápisnice a kontrole uznesení z posledného rokovania zasadnutie pokračovalo schválením žiadostí CZ Rožňava a Jelšava ohľadom odpredaja cirkevného majetku. Činnosť a aktivity predsedníctva GES od posledného zasadnutia presbytertsva GES zhodnotil br. dozorca Michal Terrai. S personálnymi zmenami v GES prítomných oboznámil br. senior GES Mgr. Rado Gdovin. O vnútromisijných aktivitách GES informovala sestra predsedníčka VMV GES Mgr. Jana Ilčisková. V bode rôzne br. senior povbzbudil všetkých prítomných k účasti na vnútromisijných podujatiach organizovaných seniorátom. Z diskusie vzišla rovnako tak potreba vypracovania štatútu ohľadom „per rollam“ hlasovania.  Touto úlohou bol poverený právny zástupca GES JUDr. Pavel Pangrác. Diskutovalo sa tiež o oslovení konkrétnych kandidátov predsedníctvom GES pred blížiacimi sa voľbami biskupa VD a pred zasadnutím Kandidačnej porady.  Celé rokovanie sa nieslo v pokojnej a príjemnej atmosfére. Za prijatie a pohostenie týmto ďakujeme MVDr. Milanovi Kolesárovi, primátorovi mesta Jelšava, dozorcovi CZ Jelšava a tiež zástupcovi dozorcu GES.

Mgr. Rado Gdovin, senior GES

Foto : Mgr. Michal Terrai, dozorca GES