Blahoželáme novým ev. a. v. farárom

Dňa 11. októbra 2018 sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave konali farárske skúšky. Úspešne ich absolvovalo deväť uchádzačov.

Na skúšky sa prihlásilo 9 uchádzačov z radov našich kaplánov, ktorí absolvovali písomný test z predpísaných predmetov a boli ústne vyskúšaní pred komisiou. Komisia pre farárske skúšky pracovala v zložení: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. – Dogmatika, Mgr. Milan Krivda – Katechetika, ThDr. Eva Juríková – Homiletika, Mgr. Milan Jurík, PhD. – Liturgika, Mgr. Radoslav Grega – Pastorálka, PaedDr. Dušan Havrila, PhD. – Cirkevné dejiny, prof. ThDr. Juraj Bándy – Praktická exegéza, pplk. Mgr. Milan Petrula – Etika, doc. Mgr. Art. Anna Predmerská – Cirkevná hudba, prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. – Cirkevné právo.

Farárske skúšky úspešne absolvovali nasledujúci bratia a sestry:
Mgr. Vladimíra Balcová
Mgr. Milan Bartko
Mgr. Katarína Devečková
Mgr. Marta Chlpíková
Mgr. Jana Ilčisková
Mgr. Jaroslav Jurko
Mgr. Zuzana Kubačková
Mgr. Zuzana Lipovská
Mgr. Radim Pačmár

Účastníkom farárskych skúšok k úspešnému absolvovaniu úprimne blahoželáme a prajeme im hojnosť Božieho požehnania v službe a práci na Pánovej vinici v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku.

Fotografie: Andrej Kuruc

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 23.10.2018