Inštalácia zborového farára v Jelšave po 37 rokoch

18. mája 2024, v sobotu, deň pred svätodušnými sviatkami, sa rozozvučali zvony evanjelického chrámu Božieho, krátko pred 10:00 hodinou. Oznamovali slávnostné služby Božie  pri príležitosti inštalácie zborového farára, Mgr. Ivana Bojnu. Slávnosť inštalácie  vykonala konseniorka  Gemerského seniorátu  Mgr. Karmen Želinská s dvoma asistentmi: Mgr. Emíliou Völgyiovou (CZ  ECAV  Chyžné) a Mgr. Ľubicou Sobánskou (CZ  ECAV Slovenská Ves). Organovou hudbou,  liturgiu a piesne z evanjelického spevníka sprevádzala kantorka  PhDr. Jana Januchová . Po odznení zvonov nasledovalo prelúdium dychového orchestra pôsobiaceho pri cirkevnom zbore  na nápev piesne  z evanjelického spevníka 652.

Po slávnostnom vstupe duchovných sa  všetkým prítomným prihovoril dozorca cirkevného zboru a všetkých prítomných privítal MVDr. Milan Kolesár. Program pokračoval oslovením konseniorky Gemerského seniorátu Mgr. Karmen Želinskej a úvodnou liturgiou. V úvodnej liturgii poslúžili Mgr. Attila Szpišák  CZ  ECAV Slovenký  Komlóš a Mgr. Ivan Bojna  CZ ECAV na Slovensku Jelšava. Slávnostný Žalm spievala Mgr. Emília  Völgyiová,  konseniorka GES ECAV na Slovensku. Po zaspievaní piesne z evanjelického spevníka  584,  Ó Kriste Pastieru –  sa prítomným prihovorila konseniorka Gemerského seniorátu Mgr. Karmen Želinská z textu Joz. 1,9. Tento  biblický citát bol súčasťou pozvánky  na slávnosť inštalácie. V príhovore hovorila veriacim o práci duchovného v cirkevnom zbore situovaného v mestskom prostredí a prácu priľahlých obciach. Poukázala  aj na pokornú  službu. A neraz útechu a úsmev, keď ho má pripravený pre každého, ale aj, že týchto ľudí má rád. Po inštalačných otázkach duchovnému asistentky odovzdali symbolicky: chrámový kľúč, Bibliu, sviatostné nádoby, chrámovú agendu a kamžu. Po inštalačnom sľube  sestra konseniorka  vyhlásila  inštalovaného za zborového  farára  CZ  ECAV Jelšava  a udelila mu požehnanie do služby. Nasledovali modlitby za inštalovaného  o  múdrosť Ducha Svätého. Slová  utvrdenia vo forme  ,,Confirma  Deus  zaspievala  sestra konseniorka Mgr. Želinská. Po slávnostnej  inštalácii  zaspievalo chrámové zhromaždenie  pieseň na vyznanie viery  z evanjelického spevníka  126 ,,Veríme vo všemohúceho.“

Kázňou  Slova Božieho sa  prihovoril tajomník biskupa Východného dištriktu v Prešove Mgr. Marek Cingeľ z textu Písma svätého Iz. 62, 6-7. Vyzdvihol v prvom rade odpustenie a hľadanie spoločných ciest.  Povzbudil k ďalšej vytrvalosti.  Po zvesti Slova Božieho  nasledoval chorál v podaní dychového orchestra z chrámového spevníka 229 ,,Boh náš je láska ,, a program cirkevného zboru v podaní detí z detskej besiedky.

Prítomným sa prihovoril aj inštalovaný farár a nadviazal na text Joz: 1,9. Vyjadril vďaku Pánu Bohu a všetkým prítomným,  svojej rodine a všetkým ako pri ňom v službe stáli. Poukázal na to, že rovnako pred vyvolený ľud Pán Boh postavil Jordán a ten bol rozvodnený  a oni ho museli prejsť na mieste, ako im ho Pán Boh určil. Nasledovali pozdravy prítomných. Chrámové zhromaždenie pozdravil Mgr. Attila Szpišák CZ ECAV Slovenský Komlóš. Pripomenul dlhoročné vzájomné pevné vzťahy medzi cirkevnými zbormi, ale aj jednotlivcami ako sa aj naďalej prehlbujú. K prítomným sa prihovorila Mgr. Ľubica  Sobánska. Hovorila o spoločnom predchodcovi v oltárnej službe tohto cirkevného zboru, ktorý má zvečnené srdce na náhrobnom kameni na mieste posledného odpočinku v tomto meste. Pripomenula všetkým veriacim, aby si dobre všimli toto miesto, keď budú stadiaľ prechádzať. Popriala ordinovanému hojnosť Božieho požehnania v službe. Nasledovala pieseň 506 ,,Čo Boh činí to dobré je ,, a  po nej záverečná liturgia, kde poslúžili: antifónou Mgr. Ivan Bojna, Mgr. Ľubica Sobánska spievanou Modlitbou Pánovou a Mgr. Marek Cingeľ  Áronovským požehnaním  a nasledovala hymna Hrad prepevný.

Postlúdium na nápev piesne z chrámového spevníka 355 Oslavuj  Pána,  odohral dychový orchester  na záver. Po ukončení slávnostných služieb Božích bolo pripravené pohostenie cirkevného zboru v postavených stánkoch na farskom dvore pre všetkých prítomných účastníkov. V areáli farského úradu prebiehali  nasledovne gratulácie povzbudenia  a odovzdania pozdravov  s  prianím a želaním  Božieho požehnania  k službe. Slávnosť pokračovala  slávnostným obedom. Posledná  Inštalácia prebehla v cirkevnom zbore  5. júna 1987, keď si cirkevný zbor zvolil Ľubicu Sobánsku za zborovú farárku a  duchovný  je 29. pastierom cirkevného zboru. Vďaka patrí i všetkým členom cirkevného  zboru za ochotu  a zvlášť obetavým presbyterom ako aj spoluorganizátorom  celého stretnutia Klubu dôchodcov Jelšava, Mestským službám Jelšava, Poľovnému združeniu Jelšavan  za ochotu pri podieľaní sa na príprave  a dôstojnom  priebehu tejto slávnostnej udalosti.

Zúčastnení veriaci počas inštalácie prežili vzácnu chvíľu, boli naplnení radosťou, posilnení Slovom Božím.  Novoinštalovaný pán farár na záver poďakoval všetkým za vrúcne želania do ďalšej  služby.

Mgr. Ivan Bojna, zborový farár v Jelšave