Práce (ako) na kostole …

Aj v roku 2022 sa mohol postupne opravovať a renovovať ev. a. v. kostol v Rybníku, ktorý má nepochybne svoju historickú aj duchovnú hodnotu. Tento kostolík patrí pod cirkevný zbor Ratková. Projekt obnovy niesol názov: „Úvodná fáza obnovy a reštaurovania interiéru ranogotického kostola ev. a.v. v Rybníku“. Všetko sa dialo aj s finančnou podporou Ministerstva kultúry. Aj vďaka tomu sa nám mohlo podariť mnoho práce.

Prebehlo reštaurovanie kamenných článkov okenných otvorov a výroba a osadenie vitrážových výplní.  Uskutočnila sa aj výroba replík drevených okenných výplní vrátane kovaní s vitrážovým presklením do okenných otvorov lode kostola.

Taktiež sa dôkladné vyčistil celý priestoru krovu kostola od nánosov depozitu a trusu, keďže za ten čas sa našlo hlavne v priestoroch krovu mnoho nánosov.

Nepochybne: vzácnosťou kostola je dvojpodlažná empora. V prvom rade ju už bolo treba staticky zabezpečiť, a to sa nám taktiež podarilo. Aby sa však dali vykonávať ďalšie práce bez obmedzenia bola nutná šetrná demontáž lavíc a ich následné uskladnenie do depozitu.

V rámci tohto projektu sa vykonalo aj reštaurovanie omietok priestoru sakristie. A to: odstránenie nevhodných sekundárnych úprav z plochy klenby a stien a očistenie od depozitu, ale aj upevnenie uvoľnených častí historických omietok. Urobila sa aj celoplošná konsolidácia omietok a odhaleného muriva stien a klenby prostriedkom na silikátovej báze.

Touto cestou sa chceme poďakovať firme šikovných ľudí, ktorí vykonali kus dobrej roboty a taktiež aj Ministerstvu kultúry SR za finančnú dotáciu, vďaka ktorej bol projekt realizovaný. Veď napokon práve tento kostolík je veľkým duchovným aj historickým svedectvom obce Rybník. V neposlednom rade patrí vďaka Pánu Bohu za požehnanie pri prácach, ktoré sa mohli vykonať.

Mgr. Vladimír Vančík, administrátor CZ ECAV Ratková