Prehliadka spevokolov GES – Bez piesne nechoď svetom …

Bez piesne nechoď svetom…

 „Bez piesne nechoď svetom, bude ťa zvierať žiaľ, v záchveve nedoznenom viac by si nespieval.

Pôstom ti uschne duša, akže sa piesne vzdáš, čím budeš nádej skúšať, k radosti dohabkáš?

Aj keď je srdce smutné, spevom ho potešíš, jak hudbou na tej lutne, čo ospevuje kríž.“

Tieto výstižné slová poeta Michala Slavku, vyjadrujúce stav našej duše v pôstnom čase i nezastupiteľnú úlohu hudby a spevu v živote veriaceho človeka, mohli potvrdiť nielen „speváci“ 12 spevokolov Gemerského seniorátu, ale i „nečlenovia“ – veriaci, ktorí sa zišli k týmto obľúbeným „hudobným hodom“ – Seniorálnej prehliadke spevokolov.

V evanjelickom a. v. chráme Božom v Revúcej sa zišlo v 4. pôstnu nedeľu – Laetare 153 veriacich/ z toho 121 členov spevokolov/,  predsedníctvo seniorátu, dirigenti a duchovní, aby čo najhlbšie prežili i prostredníctvom hudby vnútornú prípravu na najdôležitejšie sviatky v cirkevnom roku – sviatky Kristovho utrpenia i slávneho zmŕtvychvstania.

Až na pár cirkevných zborov, v ktorých spevokoly nefungujú, alebo sa pre chorobu nemohli tohto vnútromisijného podujatia zúčastniť, boli zastúpené všetky cirkevné zbory. Ako konštatoval brat senior GES Mgr. Radovan Gdovin, všetky spevokoly i dirigenti pristupovali veľmi seriózne k nácviku, čo sa prejavilo na kvalitnej interpretácii piesní i vhodnom výbere pre túto pôstnu dobu. Týmto vyjadril všetkým v závere stretnutia úprimné poďakovanie i Božie požehnanie v tejto službe.

Pri počúvaní niektorých interpretov, ktorých prejav sa vyrovnal profesionálnym umelcom, sme mali príležitosť chváliť Pána za takéto „hrivny“, ktoré vložil do človeka a za Jeho dokonalé dielo stvorenia.

Stretnutie otvorila zástupkyňa dozorcu – Mgr. Martina Mikušová. Sestra farárka domáceho cirkevného zboru vo svojom úvodnom duchovnom slove pripomenula vzácnosť najdôležitejšieho daru – „Chleba života“, ktorý bol ponukou práve v túto nedeľu, ale je nevyhnutný na každý deň: „Ja som ten chlieb života, kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť“ /Ján 6:35/. Nedeľa nás pozýva tiež k radosti za tento dar i za dar spásy v Božom Synovi Ježišovi Kristovi.

V zmysle slov proroka Ámosa 8:11-12, však zdôraznila, že tento dar nemusí byť samozrejmosťou, a ak si ho nebudeme vážiť, môže nás postihnúť to, čo Izraelcov v dobe proroka – Hospodin nám odníme tento vzácny dar a nastane hlad po zvestovaní Slova Božieho. Budeme ho hľadať, ale nanájdeme ho. Budeme „putovať od mora k moru, od severu k východu sa budeme túlať, aby sme hľadali slovo Hospodinovo, ale nenájdeme Ho.“

Preto by mala byť naším každodenným vyznaním túžba zástupov, ktoré si po rozhovore s Ježišom žiadali: „Pane, dávaj nám vždy tento chlieb!“ /Ján 6:34/

Vstupy spevokolov boli vhodne predelené slovom poetov o „kríži, ktorý je pre nás znakom spásy“ v podaní sestry Mgr. Valérie Levickej.

Pôstnu seniorálnu prehliadku spevokolov ukončil brat senior Mgr. Radovan Gdovin poďakovaním, modlitbou a požehnaním na cestu.

Po ukončení týchto „duchovných hodov“ mali príležitosť a pozvanie všetci zúčastnení posedieť aj pri skromnom telesnom chlebe v „Klube Alfa“ Mestského domu kultúry. Ďakujem všetkým ochotným srdciam i rukám, ktoré ho s láskou pre nás pripravili.

„Vďaka Ti, Pane , za to, že si prišiel, aby si nič nestratil z toho, čo Ti Otec dal, ale aby si všetko /všetkých/ vzkriesil v posledný deň!

Vďaka za Tvoju milosť môcť prežiť toto vzácne spoločenstvo nášho seniorátu, ktoré nás priblížilo zasa o krok bližšie k Tebe, i k sebe navzájom! Soli Deo Gloria!

Spracovala: Mgr. Ing. Danica Hudecová, zborová farárka v Revúcej

Foto : Karol Žigo a Mgr. Michal Terrai, dozorca GES