Rodina je ten najkrajší dar

Rodina je ten najkrajší Boží dar

Byť súčasťou rodiny znamená byť súčasťou niečoho veľmi nádherného. Znamená to, že budete milovať a budete milovaný do konca života. A takú lásku sme mohli spoločne prežívať na seniorátnom stretnutí rodín, ktoré sa konalo v nedeľu 12. mája 2024 na deň matiek v areáli cirkevného zboru Betliar.

V chráme Božom nás na úvod povzbudila Slovom Božím sestra konseniorka Mgr. Karmen Želinská. Vo svojom príhovore poukázala na lásku, ktorú si máme preukazovať tak, ako nám ju ukázal Pán Ježiš Kristus. Obohacujúcou prednáškou pokračovala riaditeľka múzea Betliar Mgr. Tímea Mátéová, ktorá hovorila o výchove detí na prelome 19. a 20. storočia na príklade rodu Andrássy. Svoju prednášku obohatila o mnohé fotografie z rodu Andrássy, ku ktorým sa obyčajne človek len tak nedostane. Všetkým prítomným sa prihovorila aj domáca zborová farárka Mgr. Erika Sýkorová. Počas programu bolo postarané aj o najmenších, ktorí si v areály kostola mohli skúsiť namaľovať obraz na plátno, pozorovali bublinovú šou, či preskakovali rôzne prekážky, súťažili a vyrábali si rôzne kreatívne predmety. Po hlavnom programe nasledovalo divadelné predstavenie s názvom: Dlhý, široký a bystrozraký. Celú scénu a kostýmy zabezpečil pán Lipták. Na záver bol v chráme Božom pripravený tematický koncert Marriety Roxer a priateľov, ktorí svoje dary rozdávajú vôkol seba, aby potešili a povzbudili ľudí. Pán Boh nám doprial skutočné požehnané popoludnie naplnené svojou nekonečnou láskou a milosťou. Mohli sme spoločne cítiť aká je rodina dôležitá a že to pravé bohatstvo nám Pán Boh dáva skrze vzťahy a ľudí, ktorých nám posiela do cesty.

Obrovská vďaky za požehnané nedeľné chvíle patrí cirkevnému zboru Betliar a občianskemu združeniu Gemart, ktorí sa postarali nie len o celú prípravu podujatia, ale zabezpečili aj pohostenie pre všetkých ľudí. Veľká vďaka za celú prípravu podujatia patrí zborovej farárke Mgr. Erike Sýkorovej, vďaka ktorej sme sa skutočne cítili ako jedna veľká rodina, v ktorej je každý člen vítaný s láskou a porozumením. No najväčšia vďaka patrí nášmu Nebeskému Otcovi, ktorý sa o nás stará vždy. Bez Jeho požehnania by bolo márne naše počínanie. Veríme, že On sám nám požehná aj ďalšie podobné podujatia a dá nám silu, múdrosť a chuť pri ich príprave.

Mgr. Jana Hrivniaková, zb. farárka v CZ Štítnik – predseda VMV v GES

Foto: PhDr. Michal Terrai, MBA.