Stretnutie žien bolo o radosti v službe

Vrcholom radosti je skutočný život s Pánom Bohom. O tom sme sa spoločne mohli presvedčiť na seniorátnom stretnutí žien Gemerského seniorátu, ktoré sa konalo v nedeľu 16. júna 2024 v priestoroch Kultúrneho domu v Štítniku. Pozvanie medzi nás prijala sestra doc. ThDr. Sidónia Horňanová, PhD., ktorá nám s úprimným srdcom predniesla tému: „Radosť v službe cirkvi“. Celé podujatie otvorila domáca zborová dozorkyňa Mgr. Erika Šmiáková, ktorá hostí privítala na pôde Cirkevného zboru a k spoločnej modlitbe nás pozvala sestra zborová farárka a predsedníčka vnútromisijného výboru Gemerského seniorátu,  Mgr. Jana Hrivniaková. Po úvodnom predstavení prednášajúcej zazneli slová, ktoré boli povzbudením nielen pre ženy v našom senioráte. Sestra docentka poukázala na to, že základom našej radosti má byť Pán Boh, ktorý jediný je zdrojom najväčšej lásky a radosti. V Ňom samom nájdeme istotu, nádej a silu aj vo chvíľach, kedy nebudeme vedieť ako ďalej v živote. Vo svojej pútavej prednáške nadviazala na nie ľahký život prvej ordinovanej ženy v službe ThB. Dariny Bancíkovej. Na jej príklade poukázala na to, aká je potrebná služba každého, či už žien alebo mužov, v našich cirkevných zboroch na vinici Pánovej. Celá prednáška bola doplnená Božím Slovom a povzbudením ku službe, ktorá hoci nie je ľahká, predsa má význam a je potrebná. Sestra docentka sa v prvom rade snažila viac ako 110 prítomným poukázať na to, že každý ma prežívať svoju radosť v srdci, pretože sme boli vykúpení drahou krvou Pána Ježiša Krista a radosť z Jeho záchrany máme rozdávať vôkol seba. Požehnané popoludnie bolo obohatené o piesne v podaní zborového spevokolu Štítnik, ktorého členky svoju radosť voči Pánu Bohu podali v piesňach: „Pán, zastavil sa na brehu“ a „Toľko dôvodov.“ V závere sa prítomným prihovorila sestra konseniorka, štatutárka Gemerského seniorátu, Mgr. Karmen Želinská. Úprimne sa poďakovala prednášajúcej za jej poučnú prednášku a vyslovila slová povzbudenia pre náš seniorát, aby sme sa nebáli v radosti a láske aj my spoločne spolupracovať. Na záver sme sa spoločne sklonili k modlitbe a sestra zborová farárka prítomných pozvala k priateľským rozhovorom a pohosteniu, ktoré pripravil domáci cirkevný zbor.

Vďaka Pánu Bohu za ľudí, ktorí nám aj dnes slúžia ako svedectvo skutočného, úprimného života s Pánom Bohom. Ďakujeme sestre docentke, že merala cestu a s radosťou prišla poslúžiť medzi nás a obrovská vďaka patrí domácemu cirkevnému zboru Štítnik za pohostinnosť a celú prípravu podujatia, kde sme sa cítili ako doma. Nech Pán Boh dodá silu, požehnanie a lásku pre nás všetkých do práce na Jeho vinici.

Mgr. Jana Hrivniaková, zb. farárka v CZ Štítnik – predseda VMV GES