Úvod zborovej dozorkyne a presbyterov v Dobšinej

1. nedeľa po sv. Trojici (2. jún 2024) bola na pôde Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dobšiná dňom mimoriadne významným a slávnostným. Počas služieb Božích bola do úradu zborovej dozorkyne bratom emeritným seniorom Gemerského seniorátu Mgr. Radovanom Gdovinom uvedená Mgr. Anna Kavková a spolu s ňou aj ďalší presbyteri cirkevného zboru. Okrem toho predsedníctvo cirkevného zboru poďakovalo dlhoročným funkcionárom, ktorí z rôznych dôvodov nechceli ďalej vo svojich funkciách pokračovať. Menovite: bývalému dlhoročnému dozorcovi CZ, Ing. Jankovi Mihókovi a jeho manželke Alicke, pani Márii Novotnej a pani Gizele Gecelovskej, bývalej kantorke, pri dožití sa významného životného jubilea. Po skončení služieb Božích zasadal volebný konvent, na ktorom si veriaci zvolili na ďalšie, v poradí už 3. volebné obdobie, za svojho zborového farára Mgr. Radovana Gdovina. Následne sa presbyteri ako aj pozvaní hostia presunuli na spoločný slávnostný obed, na ktorom sa viedla nielen družná debata, ale rovnako tak sa upevňovalo spoločenstvo a vzťahy. Pánu Bohu vďaka za tento deň. Všetkým vyslúžilým funkcionárom zo srdca ďakujeme za službu pre dobšinský evanjelický cirkevný zbor a všetkým zvoleným vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a dary Ducha Svätého v ich službe.

-rg-

Foto: PhDr. Michal Terrai, MBA.