V Gemerskej Polome spomínali na významného rodáka MUDr. Petra Madáča

Na Gemeri sa narodilo nemálo významných osobností, dejateľov a velikánov, tiež spoluautorov rôznych vedných odborov, ktorí svojimi aktivitami ovplyvnili nielen náš národ, ale tiež širší európsky priestor. Preto je nanajvýš vhodné a dobré pripomínať si ich životný odkaz a pokúšať sa ho aktualizovať  do kontextu doby, v ktorej žijeme dnes my. Takto sme v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Gemerská Poloma v Predpôstnu nedeľu ( 3.3.2019)  spoločne na službách Božích spomínali na MUDr. Petra Madáča, gemerského rodáka, konkrétne z Gemerskej Polomy, kde sa narodil 28.02.1729. Bol to stoličný lekár, zakladateľ verejného zdravotníctva, fyzikus, zverolekár, pôrodník, chirurg, chemik  a školiteľ v boji proti šíreniu chorôb. Preto pri príležitosti 290. výročia jeho narodenia si Obec Gemerská Poloma, Matica slovenská, Cirkevný zbor  ECAV na Slovensku Gemerská Poloma ako aj Gemerský seniorát na neho spomenuli a vytvorili krásne spomienkové podujatie. Celý program začal spomienkovými službami Božími v ev.a.v. chráme Božom v Gemerskej Polome, kde kázňou slova Božieho ako aj liturgiou poslúžil brat senior Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku Mgr. Radovan Gdovin. O živote a diele MUDr. Petra Madáča v rámci služieb Božích informovala predsedníčka MOMS Gemerská Poloma pani Mária Antalová. Vystúpila tiež  FS Dolina, ženská zložka z Gemerskej Polomy a tiež cirkevný spevokol pri ECAV Gemerská Poloma. Po ukončení služieb Božích sme sa presunuli k položeniu spomienkového venca, krásne trikolórou upraveného, a to k pamätnej tabuli MUDr. Petra Madáča na budove zdravotného strediska v Gemerskej Polome. Tu sa prítomným prihovorila starostka obce Mgr. Lillian Bronďošová a mužská spevácka skupina „Pekná dolinka“ z Vlachova zaspievala pieseň „Kto za pravdu horí…“.  Po ukončení a príhovoroch sme sa presunuli k folklórnemu vystúpeniu a občerstveniu do Kultúrneho domu v Gemerskej Polome, kde v ďalšom programe vystúpila FS Dolina mužská zložka a detská zložka „Bambuchy“. Mohli sme si prezrieť výstavku bábik oblečených do folklórnych krojov, ktoré vytvára pani Liptáková z Gemerskej Polomy a ďalej  pokračovať vo vzájomných rozhovoroch a neformálnom spoločenstve. Máme za to, že je neustále potrebné spomínať a pripomínať si našich dejateľov, ich stále živý odkaz vzdelanosti a viery, a to predovšetkým kvôli novým, ďalším a budúcim generáciám, aby na svojich veľkých vzdelaných a veriacich predkov nezabudli. Pretože národ, ktorý si neváži svoju minulosť, si nezaslúži ani budúcnosť.

Kázeň br. seniora GES Mgr. Radovana Gdovina, ktorá pri tejto príležitosti odznela, si môžete prečítať po kliknutí na odkaz dole :

https://gesecav.sk/290-vyrocie-narodenia-gemerskeho-rodaka-mudr-petra-madaca/

 

Mgr. Michal Terrai, dozorca GES                                                                            Mgr. Rado Gdovin, senior GES