V Honciach sa podarilo opraviť zvony

Drahí občania obce Honce, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Z celého srdca sa Vám chceme poďakovať, že ste prispeli k tomu, aby sa opravili zvony v chráme Božom v Honciach.
Zvony v obci vždy zvolávali ľudí k modlitbe a premýšľaniu nad Božím Slovom. Veľmi sa tešíme, že nás opravené zvony opäť budú zvolávať bližšie k Pánu Bohu. A aj napriek tomu, že kostol zostáva naďalej zatvorený, budú zvony zvoniť, aby nám pripomenuli, že Pán Boh túži po našej blízkosti.
Celkové náklady na opravu zvonov boli vo výške 8 900 €. Keďže filiálka Honce nedisponovala takou vysokou čiastkou, rozdelili sme túto sumu na dve splátky. V našej spoločnej zbierke sa nám ku dnešnému dňu podarilo vyzbierať 3 045 €. Na druhú splátku nám stále chýba 3 500 €. Preto zbierka bude pokračovať. Ak by mal niekto záujem prispieť na opravu, budeme veľmi vďační. Číslo účtu je: SK91 0900 0000 0000 9962 1148. Do poznámky uveďte: Milodar zvony Honce – meno.
Božie Slovo hovorí: „… ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby sme vo všetkom mali vždy dostatok všetkého pre seba, aj nadbytok pre každý skutok.“
Nech Vám Pán Boh v hojnosti vynahradí každý Váš štedrý dar.
Veríme, že s Božou pomocou dokážeme splatiť aj opravu našich zvonov.
S vďakou a láskou
zborová farárka Mgr. Jana Ilčisková