V Rakovnici bola reč o patriarchovi Jákobovi

V nedeľu 19. júna 2022 (Deň otcov) sa z milosti Pánovej uskutočnilo Seniorátne stretnutie mužov Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku v Rakovnici. Pozvanie prijalo viac ako 50 veriacich mužov i žien z celého seniorátu. Úvodným slovom sa prihovoril domáci brat námestný farár Mgr. Peter Hlavatý, ktorý privítal prítomných a následne v modlitbe prosil o Božiu milosť, požehnanie a prítomnosť počas spoločne stráveného času. Stretnutie sa nezaobišlo ani bez nábožnej piesne, ktorú spoločenstvo zaspievalo za hudobného sprievodu v podaní brata námestného farára Mgr. Vladimíra Vančíka, v úvode i v závere stretnutia. Prednáškou poslúžil vznešený brat senior Mgr. Radovan Gdovin, ktorý si pripravil tému s názvom: Čo sa môžeme naučiť od Jákoba? Vskutku náročnú, ale o to viac zaujímavú i podnetnú tému brat senior predniesol v dvoch blokoch, kde pútavým spôsobom predstavil poslucháčom postavu Jákoba z pohľadu Jákoba ako PATRIARCHU, MANŽELA, OTCA A BRATA. Jednotlivé pohľady na jeho osobu tak ponúkli komplexnejší priestor na zamyslenie sa, v čom by nám tento starozmluvný muž, patriarcha, mohol byť príkladom. Obzvlášť prítomným rezonoval pohľad na Jákoba ako otca. V biblickom ponímaní bol totiž práve otec zodpovedný za náboženský život rodiny a žiaľ, ako to skonštatoval i prednášajúci, dnes sa muži tejto zodpovednosti radi zbavujú. Na konci prvého bloku s nábožnou piesňou „Kráľu nebies“  spoločne vystúpili členky Zboru pre občianske záležitosti v Rakovnici a brat farár Mgr. Peter Hlavatý. Po krátkej pauze a občerstvení prednáška pokračovala až do konca. Kvalitne prednesená téma v podaní brata seniora inšpirovala na záver k niekoľkým slovám aj brata Prof. h. c. prof. Ing. Ondreja Hronca, DrSc. Brat senior Mgr. Radovan Gdovin po naplnení programu ukončil stretnutie modlitbou, požehnaním a poďakovaním. Domáci brat farár následne ešte poďakoval prednášajúcemu i všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na chode, stvárnení a celkovej realizácii seniorátneho stretnutia. Duchovne povzbudení a s vďačnosťou v srdci sa napokon všetci prítomní rozišli do svojich domovov.

Mgr. Peter Hlavatý
námestný farár CZ ECAV na Slovensku Rožňavské Bystré

Foto: PhDr. Michal Terrai, dozorca GES