Zlatá konfirmácia troch konfirmačných ročníkov

21. nedeľa po Svätej Trojici 21. 10. 2018 patrila v cirkevnom zbore Gemerská Poloma pamiatke posvätenia chrámu. Túto krásnu príležitosť sme zároveň spojili so zlatou konfirmáciou ročníkov 1966, 1967 a 1968.

Celé stretnutie sa nieslo v slávnostnom duchu, a to nielen pre samotných 27 jubilantov, ktorí mali možnosť si pripomenúť, čo pred 50 rokmi prijali vo svojej konfirmácii, ale aj pre ich príbuzných a ostatných členov zboru. Niektorí z nich sa do domáceho cirkevného zboru vrátili po rokoch, keďže ich životné cesty zaviedli do rôznych kútov zeme. Spoločenstvo pri stole Pánovom tak bolo veľmi požehnanou chvíľou pre všetkých zúčastnených.

Po kázni slova Božieho venovanej pamiatke posvätenia chrámu na biblický text z L 14, 16 – 24, prijali konfirmandi požehnanie k svojmu jubileu konfirmácie slovami Listu Efezským 3, 14 – 21. V rámci služieb Božích zazneli z úst zborovej farárky ThDr. Zuzany Polákovej okrem mien prítomných jubilantov aj mená tých, ktorí sa slávnosti, žiaľ, už nedožili, či sa z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť. Prítomní konfirmandi si pri oltári prevzali konfirmačné rozpomienky a po recitácii vlastnej básne ich sestra farárka povzbudila aj krátkym poučením k Večeri Pánovej z Listu Rímskym 10. Za konfirmandov vystúpili s poďakovaním a modlitbou sestry Emília Ferenčíková a Zuzana Koltášová. Modlitbu za spoločenstvo cirkevného zboru predniesol zástupca zborového dozorcu Ján Očkaik.

Po skončení slávnostných služieb Božích sa už ďalší program niesol v družnej atmosfére slávnostného posedenia konfirmandov v priestoroch sakristie. Za vedenie a silu pri všetkých prípravách spojených so slávnosťou patrí neskonalá vďaka predovšetkým Trojjedinému Pánu Bohu.

Zuzana Poláková, zborová farárka, CZ Gemerská Poloma | 25.10.2018