1. Deň Gemerského seniorátu za nami

Dňa 25.8.2019 na 10. nedeľu po sv. Trojici (Kajúcu) sa na pôde Cirkevného zboru Štítnik uskutočnil 1.Deň Gemerského seniorátu, na ktorom sa zúčastnilo okolo 300 sestier a bratov z rôznych cirkevných zborov Gemerského seniorátu.  Niesol sa pod heslom : „Takto vraví Hospodin, Boh Izraela : Napravte svoje cesty a činy, a dovolím vám bývať na tomto mieste.“ (Jer 7,3).  Samotné podujatie začalo službami Božími s Večerou Pánovou a spoveďou, na ktorých liturgiou poslúžili viacerí duchovní Gemerského seniorátu. Kázňou slova Božieho na text z proroka Jeremáša 7, 1 – 11 poslúžil br. senior GES Rado Gdovin. Vo svojom príhovore zdôraznil potrebu ozajstného pokánia, ktoré je jediným liekom na všetky neduhy a nešváry tak v našich osobných životoch, ako aj v životoch našich cirkevných zborov, seniorátu i cirkvi ako takej. Počas prisluhovania Večere Pánovej spevom piesní poslúžili spevokoly z Muránskej Dlhej Lúky a Štítnika. Piesňou „Nyní poslouchejte hlas muj …“ pozdravili všetkých účastníkov služieb Božích aj duchovní v GES. V rámci 2. piesne na službách Božích dostali všetky deti od najmenších až po konfirmandov požehnanie. Tie sa následne odobrali na  detskú besiedku, ktorú pre deti pripravili sestry farárky z GES.

Po ukončení bohoslužobného spoločenstva sa účastníci premiestnili do areálu tzv. Vodného hradu v Štítniku, kde po obedňajšej prestávke pokračoval popoludňajší program. V ňom vystúpila hudobná formácia KVD (Kapela Východného dištriktu). Prednáškou na tému „Generácie spolu“ poslúžil br. farár Ondrej Kolárovský, pracovník Evanjelizačného strediska, ktorý poukázal na to, že i keď rozdiely medzi generáciami tu vždy boli, predsa len jedna generácia potrebuje tú druhú – mladší starších a starší mladších. Rovnako tak poukázal na potrebu pokánia v uzdravovaní našich vzájomných vzťahov. Pre mladších účastníkov popoludňajšieho programu boli pripravené aktivity (skákací hrad, vodný futbal), ktoré zabezpečilo Spoločenstvo evanjelickej mládeže. Po prednáške nás ďalej svojim program potešilo a povzbudilo hudobné teleso „Podľa Božej mapy“, ktoré tvorí br. farár Roman Dovala z Badína so svojim dcérami. Ich vystúpením sa 1. Deň Gemerského seniorátu ukončil.

Predsedníctvo Gemerského seniorátu týmto ďakuje všetkým,  ktorí participovali na zdarnom priebehu tak dopoludňajšej ako aj popoludňajšej časti, či už z radov ordinovaných alebo neordinovaných, menovite :  Obci Štítnik, Cirkevnému zboru Štítnik, Mirovi Kováčovi zo Štítnika, Spoločenstvu evanjelickej mládeže, hudobnej formácií KVD, Ondrejovi Kolarovskému, Romanovi Dovalovi, takisto Ondrejovi Gálovi za ozvučenie a aparatúru. V neposlednom rade Pánu Bohu za počasie, ktoré vydržalo. Máme nádej, že po pozitívnej skúsenosti a odozve z 1. Dňa Gemerského seniorátu v podobných podujatiach budeme a chceme pokračovať aj naďalej.

Kázeň br. seniora na linku dole :

Deň Gemerského seniorátu 2019 – Kajúca nedeľa-converted

Rado Gdovin, senior GES

Foto : Karol Žigo; Margita Vilimová