Domáca pobožnosť na 3. pôstnu nedeľu (15.3.2020)

Domáca pobožnosť na 3. nedeľu pôstnu (15. marec 2020)

  1. Úvod

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého

  1. Pieseň ES 85
  2. Odriekanie 10 Božích prikázaní:

Aby sme si všetci spoločne pripomenuli zákon Boží, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:

Ja som Hospodin, tvoj Boh …

  1. Zamyslenie nad Božím slovom (1J 5, 4-5)

S úctou voči Božiemu slovu povstanúc vypočujme si slová Písma, ktoré sú zapísané v 1. liste apoštola Jána 5, 4-5:

„Pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží.“

Milí bratia a sestry!

Dnešná nedeľa – 3. nedeľa pôstna – má tému Premoženie zlých mocností a na službách Božích znie evanjelium z L 4, 31-37, ktoré rozpráva o tom, ako Pán Ježiš uzdravil človeka posadnutého démonom. Takýchto príbehov je v Biblii viac, pretože Pán Ježiš okrem toho že kázal, uzdravoval, tíšil búrku či rozmnožoval chlieb neraz aj vyháňal démonov. V Izraeli bolo mnoho ľudí, ktorí boli „posadnutí démonom“. Dnes si to už ťažko vieme predstaviť, ono „posadnutie“ nám nič nehovorí a iba hádame, o čo asi mohlo naozaj ísť. Jedni hovoria, že šlo naozaj o zlých duchov, ktorí ovládli človeka, iní takúto možnosť zaznávajú a hovoria, že šlo o psychické ochorenia či epilepsiu. Zabúdajú pritom, že ak veríme v Pána Boha ako dobrú duchovnú bytosť, musíme pripustiť aj existenciu zlých duchovných bytostí – diabla a jeho sluhov. Nevieme, čo presne bolo človeku z evanjelia, no to ani nie je dôležité. Dôležité je to, že Pán Ježiš ho uzdravil a nad zlom zvíťazil. Žiaľ, my, kresťania si neraz myslíme, že nakoľko dnes sa už s prípadmi posadnutia démonom nestretávame, je táto skupina Ježišových skutkov pre nás neaktuálna. A predsa to nie je pravda.

Tak ako dobro je večné, je aj zlo večné a stále medzi nami existuje, aj keď v iných podobách. Stačí otvoriť noviny a čítame o zle vo svete – o krádežiach, vraždách, teroristických útokoch či vojnách. A nemusíme ani ísť do sveta. Veď aj okolo nás je mnoho podvodníkov. Kým kedysi sme učili deti, aby každému slušne odpovedali na pozdrav, dnes ich učíme, aby sa s cudzím človekom nerozprávali. Kým kedysi boli ľudia zvyknutí otvoriť ak niekto zaklopal na dvere a pomôcť, dnes sme cez médiá vyzývaní, aby sme nikomu neotvárali a nikomu len tak neposkytovali prístrešok či peniaze. A môžeme ísť ešte ďalej. Zlo preniká aj do vzťahov. Veď koľko ľudí myslí iba na seba, hľadí na svoj prospech či pohodlie a neváha pre jeho dosiahnutie obetovať priateľa či vzdať sa partnera. Rozpadajú sa rodiny, nerozumejú si rodičia s deťmi, učitelia so žiakmi, priatelia, kolegovia či bratia a sestry v cirkvi. Právom sa potom obávame o tento svet a pýtame sa: „Kam to speje“ a „Čo s ním bude?“

Keď si uvedomíme kde všade okolo nás je zlo a ako sme voči nemu bezmocní, potom nám zrazu dobre padne počuť o niekom, kto nad týmto zlom víťazí a téma dnešnej nedele sa zrazu stáva veľmi aktuálnou. Písmo nám ukazuje na Pána Ježiša, ktorý víťazí nad zlými mocnosťami. Jeho víťazstvo nie je iba nad démonom v tele chorého ale nad všetkým zlom, teda aj nad smrťou, hriechom, diablom, áno aj nad Corona vírusom. Ak sa teda niekto pýta čo bude s týmto svetom a kto by mu mohol pomôcť, sme to práve my, kresťania, ktorí by sme mali vedieť, že je to Pán Ježiš Kristus, ktorý premáha zlo a zachraňuje svet i človeka v ňom. Možno aj tieto ťažké dni svetovej pandémie Corona vírusu sú vhodnou chvíľou na to, aby sme my, kresťania, poukázali na Pána Ježiša, ktorý je nádejou pre trpiaceho človeka i trpiaci svet. Vieme to však my sami? Prosíme o to Pána Ježiša a počítame s Ním?

Apoštol Ján píše: „Všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera.“ Tieto slová by mohli na prvé počutie vzbudzovať dojem že my, kresťania, máme našou vierou moc nad všetkým. Nie je to však tak. Ján pokračuje: „Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží.“ Slová „Ježiš je Syn Boží“ sú veľmi dôležité. V prvej cirkvi boli základným vyznaním viery. Keď ešte neexistovali rôzne tie vyznania viery, ktoré poznáme a odriekame my dnes, bolo požiadavkou na každého kresťana aby veril a vyznával len to jediné: že Ježiš je Syn Boží. A tým bolo povedané všetko. Čo sa skrýva za slovíčkom „verím“ dnes?

Nejeden kresťan dnes o sebe hovorí, že „verí“. Za týmto slovíčkom sa však môže skrývať kadečo. Niekto verí iba v „čosi nad nami“, niekto verí v láskavosť nebeského Otca, iný zasa verí, že raz bude večne žiť v nebi. Pre prvých kresťanov však vyznanie „Ježiš je Syn Boží“ znamenalo oveľa viac. Veď Boh bol všemohúci a ak bol On všemohúci, potom aj ten Ježiš z Nazareta, odsúdený a ukrižovaný je všemohúci, večne živý a mocne konajúci. Je to Boh, ktorý zasahuje do diania vo svete i diania v cirkvi či medziľudských vzťahoch. To je ten rozdiel. Mnohí kresťania dnes síce v Pána Boha i v Pána Ježiša veria, no nepočítajú s Ním vo svojom každodennom živote a Boh je pre nich Bohom na nedeľu a sviatok. Pritom kto iný rieši zvadu v rodine, nedostatok peňazí či svetovú pandémiu Corona vírusu lepšie ako Ježiš Kristus? Veď víťazí nad zlými mocnosťami. Preto ten, kto v Neho naozaj verí, prosí Ho o pomoc aj vtedy, keď mu chýbajú peniaze, poháda sa s manželkou či má obavu o budúcnosť sveta či cirkvi.

Ján píše: „všetko, čo sa narodilo z Boha“. „Narodiť sa z Boha“ znamená úplne dôverovať Bohu, položiť Ho na prvé miesto vo svojom živote, žiť hlavne pre Neho a vždy s Ním počítať. Kto takto žije s Bohom, víťazí nad svetom. Nie preto, že by sa azda sám stal všemohúci ale preto, že má za sebou všemohúceho Boha a Božieho Syna, ktorý víťazí nad zlými mocnosťami.

V našich každodenných starostiach, aj tých obyčajných a banálnych, ale aj v starostiach o našu cirkev či svet postihnutý škodlivým vírusom verme, že Ježiš je Boží Syn a v tejto viere sa k Nemu modlime, prosme Ho o pomoc a víťazstvo nad našimi problémami a očakávajme, že On naozaj nad všetkým zvíťazí. Veď môže premôcť nie len diabla či vírus, ale aj náš vlastný egoizmus, lakomstvo, neprajnosť či závisť. Tak víťazí nielen nad zlom okolo nás, ale aj nad zlom v nás. Amen.

 

Pomodlime sa:

Drahý Pane Ježiši, Ty víťazíš nad všetkým, premáhaš diabla, chorobu, hriech i smrť. K Tebe sa obraciame i v týchto dňoch, kedy je náš svet skúšaný nebezpečnou chorobou. Prosíme, Ty vládni a Ty pomáhaj. Ochráň nás pred zlom, pomôž zastaviť nákazu, vylieč chorých, posilni ustráchaných, poteš trpiacich. Zároveň premáhaj zlo v našich srdciach, daj víťaziť viere proti nevere, láske proti egoizmu, štedrosti proti lakomstvu, ochote proti neprajnosti. Kiež Tvoj Svätý Duch vanie a napĺňa svet svojimi darmi a kiež je i v tomto navštívení oslávené Tvoje meno. Amen.

Teraz spoločne odriekajme modlitbu Pánovu:

Otče náš, ktorý si v nebesiach…

  1. Viera všeobecná kresťanská

Napokon spoločne vyznajme vieru v trojjediného Boha slovami Apoštolského vyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho…

  1. Pieseň ES 114
  2. Záverečné požehnanie

Prijmite požehnanie:

Vzrastajte v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz aj naveky! Amen.