Evanjelický kostol v Gemerskej Polome má novú strechu

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Gemerská Poloma v náročnom roku 2020 previedol práce na obnove strechy evanjelického kostola. Pre rok 2020 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie prostredníctvom Ministerstva kultúry SR. Projekt s názvom „Gemerská Poloma, Kostol ev. a.v., oprava strechy“  bol úspešne schválený a aj podporený sumou 15 000 €.  Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR sme tak mohli zrealizovať: demontáž bleskozvodu, demontáž krytiny, výmenu latovania a poškodených častí väzníkového krovu, montáž novej ľahkej cementovláknitej krytiny, montáž bleskozvodu a tiež montáž nového odkvapového systému, farebne prispôsobeného strešnej krytine.              Za pomoc Ministerstva kultúry  SR pri tomto projekte Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Gemerská Poloma srdečne ďakuje.“

Mgr. Daniel Gdovin, zborový farárv Gemerskej Polome