Gemerský seniorát bilancoval rok 2022

Dňa 18.3.2023 sa v CZ Chyžné, filiálka Revúcka Lehota, v priestoroch Kultúrneho domu obce Revúcka Lehota, uskutočnil výročný konvent evanjelikov na Gemeri za rok 2022. Pozvanie Predsedníctva GES na konvent prijali delegáti z cirkevných zborov v GES, ktorí sa stretli o 9:00 hodine v sále KD Revúcka Lehota. Zaregistrovali sa a zapísali v prezenčných listinách u konseniora GES Mgr. Dušana Hrivnaka.

O 9:00 hodine boli všetci pripravení na otvorenie konventu.

Dozorca GES PhDr. Michal Terrai, otvoril konvent a všetkých privítal. Privítal tiež aj hosťa, ktorým bol dištriktuálny dozorca VD ECAV Ing. Ľubomír Pankuch. Nasledovalo zriadenie konventu a všetkých procesných záležitostí.

Na úvod sa prítomným prihovorila a úvodnú modlitbu a pobožnosť mala domáca zborová farárka Chyžné – fília Revúcka Lehota, Mgr. Emília Völgyiová. Zaspievaná bola spoločná pieseň z ES: číslo 103. Ďalej svojím príhovorom a privítaním nasledovala pani starostka obce Revúcka Lehota Lucia Benediktyová a sestra zborová kurátorka Ing. Iveta Pavláková, ktorá oboznámila prítomných aj s históriou cirkevného zboru v Revúckej Lehote.

Po schválení programu nasledovala kontrola uznesení a schválenie zápisnice z minuloročného konventu (konaného v Rožňavskom Bystrom), ktoré previedla Bc. Alica Kubajdová (zapisovateľka a presbyterka GES ECAV). Ďalej nasledovali voľby na uprázdnené miesta v Dištriktuálnom súde VD ECAV – zvolenými boli za ordinovaných Mgr. Peter Hlavatý (farár CZ Rožňavské Bystré) a Mgr. Jana Hrivniaková (farárka CZ Štítnik).

Postupne sa prešlo k bodu správy – svoju Správu seniora GES ECAV prečítal celú brat senior GES ECAV Mgr. Radovan Gdovin, ktorý zhodnotil všetko, ako sa dalo a mohlo v roku 2022 uskutočniť v GES  a svojím okienkom – nahliadnutím do činností jednotlivých cirkevných zborov v GES. Boli to slová správne, možno časťami aj kritické, aj nie celkom dobre počúvateľné, ale takto sa to udialo v roku 2022. Treba, aby sme sa všetci nad svojou činnosťou na vinici Pánovej zamysleli, či to robíme správne a podľa potreby dostatočne, tiež nad samotnými našimi činnosťami v GES, nad všetkým, čo je z našich pozícii potrebné. Aby sme sa zamysleli a robili možno viac a lepšie.  Ďalej všetky ostatné správy boli prístupné na webovej stránke GES, tiež pre delegátov zasielané mailom, preto sa už nečítali. Prečítaná bola iba účtovná uzávierka za rok 2022, ktorú prečítala Mgr. Adriana Hrivnáková, Správa Revíznej komisie GES, ktorú prečítal člen komisie Ing. Ľubomír Zatroch a Rozpočet na rok 2023 GES, ktorý navrhla a prečítala Bc. Alica Kubajdová.

Všetky správy boli prijaté a schválené. Uzávierka a rozpočet schválené. Konventom sa od roku 2023 zvýšil seniorátny príspevok a to 0,60 € na člena evidovaného v GES.

Postupne sa prešlo až k bodu rozprava, diskusia. Prítomným sa prihovoril hosť brat dištriktuálny dozorca Ing. Ľubomír Pankuch. Zhodnotil jeho poznatky z GES ECAV, poukázal na to, ako by to mohlo a malo fungovať. Pripomenul, že cirkevné zbory si niekedy svojich duchovných platili a zabezpečovali samé. Teraz na základe príspevkov štátu, ktoré nie sú dostatočné, je potrebné na základe cirkevného zákona o FFZ (Fond finančného zabezpečenia) prispievať, ako je zborom vypočítané z GBÚ (Generálny biskupský úrad), aj na člena cirkevných zborov. Žiaľ niektoré CZ na to už nemajú financie, a pravdepodobne ani v budúcnosti mať nebudú. V taktom prípade je jedna z možností, že sa pristúpi k zlučovaniu CZ. Je to aj na  základe nízkych počtov cirkevníkov v cirkevných zboroch.

Po všetkých diskusných príspevkoch, sa pristúpilo za pomoci návrhovej komisie k prečítaniu prijatých uznesení. Záverečný bod poďakovanie, kde brat seniorátny dozorca Dr. Michal Terrai, všetkým poďakoval za účasť, disciplinovaný prístup a poprial šťastný návrat domov. Záverečnou modlitbou poslúžila sestra farárka CZ ECAV Mokrá lúka Mgr. Marta Klátiková.

Domáci CZ a Obec Revúcka Lehota si pre všetkých účastníkov pripravil chutné pohostenie a výborný obed. Za všetko im ďakujeme.

Text a foto: PhDr. Michal Terrai, MBA.,  dozorca GES