Kandidačná porada v Čiernej Lehote bez kandidátov

Nakoľko sa v prvej polovici roka 2024 končí 6 ročný mandát bratovi seniorovi GES, Mgr. Radovi Gdovinovi, ako aj bratovi dozorcovi GES, PhDr. Michalovi Terriovi, MBA., seniorátne presbyterstvo GES na základe svojho uznesenia zvolalo zasadnutie Kandidačnej porady predsedníctiev jednotlivých cirkevných zborov v Gemerskom senioráte k voľbe seniora a dozorcu GES. Kandidačná porada sa konala v priestoroch KD Čierna Lehota dňa 3.2.2024. Predsedali jej Mgr. Peter Hlavatý, námestný farár v Rožňavskom Bystrom a Dr. Michal Terrai, aktuálny seniorátny dozorca GES. Po úvodnom biblickom zamyslení, ktoré si pripravil br. farár Hlavatý a zriadení zasadnutia, sme sa dostali k hlavnému bodu rokovania. Nuž a tým boli návrhy kandidátov na seniora ako aj na dozorcu GES. Nakoľko súčasný br. senior ani dozorca GES už ďalej vo svojich funkciách nehodlajú pokračovať a iní kandidáti navrhnutí neboli, resp. neprejavili záujem, z Čiernej Lehoty sme sa do svojich domovov rozchádzali bez kandidátov. Na rade je teraz predsedníctvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku, aby do funkcií seniora a dozorcu GES postupne menovalo administrátorov, a to až do času, kým sa nezvolá ďalšia Kandidačná porada, ktorá by prišla s konkrétnymi kandidátmi na tieto dva uprázdnené posty. Zasadnutie Kandidačnej porady ukončila modlitbou sestra kaplánka Mgr. Kristína Halžová, pôsobiaca v susedných Slavošovciach. Týmto ďakujeme CZ Čierna Lehota a Obci Čierna Lehota za pohostenie i za poskytnutie priestorov.

Mgr. Rado Gdovin, senior GES

Foto: Dr. Michal Terrai, dozorca GES