Keď nádej počuť…

Chrám Boží v Koceľovciach v Rožňavskom okrese sa v sobotu 15. augusta 2020 naplnil veriacimi. Počas tohto víkendového dňa by sa inak dedinou šírili zvuky pracovného ruchu, tento raz sa ňou ozývali  spev, modlitby a chvála Hospodina. Dôvodom bola slávnosť inštalácie zborovej farárky Mgr. Emílie Velebírovej a posvätenie zreštaurovaného oltára. Pre nás to bol požehnaný deň – začiatok etapy, v ktorej čakáme naplnenie nádejí.

Lavice kostola v tejto malej obci neboli takto plné veru už veľmi dávno. Veď celý cirkevný zbor (CZ) spolu s filiálkami tvorí len desiatky veriacich. O to s väčším dojatím a radosťou sme privítali všetkých, ktorí chceli tento deň s nami v Božej prítomnosti osláviť. Prišli k nám sestry farárky a bratia farári z viacerých kútov Slovenska. Slávnostným kazateľom bol biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Mgr. Peter Mihoč, ktorý vykonal aj akt posvätenia novo zreštaurovaného oltára. V tento výnimočný deň na službách Božích nechýbal ani emeritný biskup Igor Mišina, ktorý v Koceľovciach pôsobil od roku 1977 do roku 1984 ako zborový farár. Slávnostný akt inštalácie vykonal brat senior Gemerského seniorátu Mgr. Radovan Gdovin. (Inštalácia_Velebírová_Koceľovce-converted) Milušku Velebírovú tak ustanovil za našu zborovú farárku na nasledujúcich desať rokov. Tešíme sa z tejto duchovnej pastierky evanjelickej cirkvi a veríme, že sa jej podarí naplniť s pomocou Božou chrámy Božie v CZ Koceľovce. Nech zvládne veľké úlohy spojené s úradom kňaza, kazateľa a duchovného pastiera. A tak, ako sa vo vyhlásení aktu inštalácie uvádza, nech nás karhá a napomína so všetkou trpezlivosťou a poučovaním.

Na slávnostných Službách Božích viackrát odznelo, že náš región nie je pre farárov veľmi lukratívny. Uvedomujeme si to, a o to viac sme vďační, že sa u nás po necelých dvoch rokoch naďalej rozhodla slúžiť mladá pani farárka. Jej príchod medzi nás bol veľkým impulzom, ktorý sa už akosi prirodzene žiadal. Keďže sú kostoly v našom CZ čoraz prázdnejšie, vkladáme do nej nádej. Nádej, že bude viesť ku kresťanskej viere dietky i mládež, aby prichádzali k Nemu, či neveriacich – aby uverili. Máme nádej, že bude vzorom pre strednú generáciu, že bude povzbudením pre starších, a že nás všetkých bude naďalej duchovne obohacovať. Vieme, že pred sebou nemá ľahkú úlohu, no treba pamätať, že „Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať (Ž 126,5).“ Sme presvedčení, že s Božou pomocou, vo viere, skromnosti a pokore toto poslanie zvládne a  bude nás viesť k duchovným hodnotám, ktoré sa postupne vytrácajú v mnohých spoločenstvách. Pamätajme na slová zo Svätého Písma, ktoré sprevádzajú aj našu pani farárku: „Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo: lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu“ (List Rímskym 1, 16).

Mgr. Diana Semanová

CZ ECAV na Slovensku Koceľovce